กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย

ชื่องานวิจัย  :  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย  :  นางอิศรารัตน์  เสมอวงศ์

สังกัด/หน่วยงาน   :  โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีที่ทำวิจัย  :  ปีการศึกษา 2554

 

บทคัดย่อ