รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ 

          การรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์   ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 
5  มีวัตถุประสงค์  1) 
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ
ของแบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ 
นัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/1  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   ภาคเรียนที่  1  

ปีการศึกษา
2554   จำนวน 1 ห้องเรียน
จำนวน 
27  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี   เรื่อง  ปริมาณสัมพันธ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  ปริมาณสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สูตรในการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพ   E1/E2   ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที  (t-test dependent) 

 ผลการศึกษา

                1.  แบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และมีประสิทธิภาพ
 84.65/82.41

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการคำนวณเคมี  เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์