รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุริทร์)

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

ผู้รายงาน               นายสุริยะ 
อนุกูลพันธ์

ปีการศึกษา            2554

 


บทคัดย่อ

 

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง ซึ่งมี
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล ๒
(วัดกะพังสุรินทร์) สำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง จำนวน
37 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่
1. แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 จำนวน 9 ชุด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพลศึกษา (กีฬาวอลเลย์บอล) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้สำหรับประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก                          จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 40
ข้อ 3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่
6

                ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวม
มีประสิทธิภาพกระบวนการ (
E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 86.77/86.28

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน สูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์