ความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติการสอน โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จังหวัดนครปฐม

ชื่อเรื่อง      ความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ 

                ปฏิบัติการสอนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม  (สามัคคีพิทยา) 

                จังหวัดนครปฐม

ชื่อผู้ศึกษา   นางสาวสุวรรณา    ตั้งไชยคีรี

ปีการศึกษา  2554                                                                                                              บทคัดย่อ                

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติการสอนที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมและรายด้าน และเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของแต่ละด้าน ประชากรที่ใช้คือ ผู้ปฏิบัติการสอนจำนวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าผู้ปฏิบัติการสอนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากทั้งโดยรวม และ ทุกรายด้านตามลำดับ ดังนี้  ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ด้านการกำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรสถานศึกษาด้านการจัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และด้านการวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตรสถานศึกษา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของแต่ละด้าน  โดยสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้1. โรงเรียนจัดทำจุลสารโรงเรียนและคู่มือนักเรียนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา2.  ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เช่น จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจัดทำแหล่งเรียนรู้  กำหนดให้จัดทำหน่วยการเรียนรู้โดยบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ กำหนดแนวทางการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการสอนอย่างสม่ำเสมอ ให้จัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และกำหนดแนวทางการจัดหางบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรสถานศึกษาและเพื่อการสร้างบรรยากาศ ตลอดจนจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นการช่วยสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์