รายงานการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                    รายงานการพัฒนาโปรแกรมบทเรียน
เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ผู้ศึกษา                 
ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์   อึงสะกาว
                                ตำแหน่ง 
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ 
สังกัด                     โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 
ปีที่ทำการศึกษา    2554

 

บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันนี้การจัดการศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เหมาะสม
กับสังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การปฏิรูปครูผู้สอนให้เป็นผู้รอบรู้และชำนาญในทุกๆด้านเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการเรียนการสอน
แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ระบบการศึกษาของไทย ได้ให้
ความสำคัญกับสื่อการเรียนการสอนมาก
เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาบางเรื่องที่เป็นนามธรรมให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะเป็นตัวกลางที่ช่วยการนำความรู้จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปสู่นักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนที่ตั้งไว้ 
อีกทั้งนักเรียนยังเกิดความสนุกสนานได้อีกด้วย
 ดังนั้น ครูจึงควรเลือกวิธีการสอนและสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียน   และปรับปรุงตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์
และ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้วย การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1)  เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80   2
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้
โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
255
4  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  จำนวน  48  คน  ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8  แผน 
2) 
โปรแกรมบทเรียน
เรื่อง  การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft
PowerPoint 2007 จำนวน 8 บทเรียน  3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่องการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30  ข้อ มีค่า 
IOC
ตั้งแต่  0.80
-1.00 ค่าความยาก  (
P)
ตั้งแต่ 
0.30 – 0.76  ค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่  
0.25 – 0.92  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.89 
4)  
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้โปรแกรมบทเรียน
  จำนวน 
12  ข้อ  ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.32
0.87  และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ  0.86  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียน  (
E1/ E2)  และสถิติ  t -
test  
 

                   ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้
                        1.  โปรแกรมบทเรียน เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2007  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ   85.73/86.25 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ตั้งไว้
                         2.  การเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน
เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                         3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียน
เรื่อง การสร้าง
งานนำเสนอด้วยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์