บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
หน่วยงาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร
ผู้ศึกษา นายสมชัย ตั้งประโคน
ปีการศึกษา 2554
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ
การเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของของเอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา
2554 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชา
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน
15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชา
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.45 / 86.06 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้
2. เอกสารประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชา
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.04
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ
การเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รายวิชาพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์