ผลงานทางวิชาการ นายธัชกร เหมือนแม้น

การประเมินเรื่อง     :   การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนเทศบาล 3     
วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ผู้ประเมิน :  นายธัชกร       เหมือนแม้น
ปีที่รายงาน :  2553
บทคัดย่อ
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล-          ตั้งตรงจิตร 6  เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการ ในด้านความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และสารกำจัดแมลง และความพึงพอใจต่อโครงการของ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา  การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวน 113 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของโครงการ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยของโครงการ แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการของโครงการ แบบทดสอบเกี่ยวกับผลผลิตโครงการ ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนใน  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจผู้ปกครอง     ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตปุ๋ยชีวภาพและสารกำจัดแมลง แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตโครงการ ด้านความพึงพอใจของนักเรียน  และ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลผลิตโครงการด้าน      ความพึงพอใจของผู้อำนวยการโรงเรียน ครู  ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.939 , 0.826, 0.809, 0.914, 0.980, 0.713 และ 0.933 ตามลำดับ สถิติที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที    (t-test) 
ผลการประเมิน
1.   การประเมินบริบท  (Context Evaluation) ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 มีความสอดคล้องหรือมีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
2.   การประเมินปัจจัยนำเข้า  (Input Evaluation) ด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ดำเนินโครงการและ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียน  ของ- โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 มีความสอดคล้องหรือความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
3.  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตร-มงคล ตั้งตรงจิตร 6  มีความสอดคล้องหรือมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.   ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) มีผลการประเมินดังนี้
4.1  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง หลังดำเนินโครงการแตกต่างจากก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
4.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง หลังดำเนินโครงการแตกต่างจากก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01  
4.3  ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน  พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 3     
วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  เทศบาลตำบลหนองแค  จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ  
ผู้วิจัย ธัชกร       เหมือนแม้น
ปีการศึกษา 2552
บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อทดลองใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล   ตั้งตรงจิตร 6 เทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะและเพื่อประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  เทศบาลตำบลหนองแค  จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นสร้างรูปแบบเป็นหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคณะครู ส่วนขั้นทดลองและประเมินรูปแบบ เป็นผู้บริหารและคณะครูในสถานศึกษาที่ร่วมทดลอง จำนวน 3โรงเรียน เทศบาลตำบลหนองแค ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552         เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การเขียนสะท้อนความรู้สึก และตอบแบบสอบถาม  ผลวิจัยพบว่า
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  เทศบาลตำบลหนองแค  จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ มีลักษณะเป็นแผนภูมิโครงสร้างหลัก และโครงสร้างเสริม โดยโครงสร้างหลัก เป็นขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนคือโครงสร้างหลัก และโครงสร้างเสริมโดยโครงสร้างหลัก  เป็นขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ขั้น  ได้แก่ 1) สร้างเป้าหมายร่วมกัน 2) เตรียมการเทียบเคียง 3)ดำเนินการเทียบเคียง 4)ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงาน 5)ทบทวนและตรวจสอบการทำงาน และ 6)ประเมินภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  ในแต่ละชั้นใช้การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ  PDCA ส่วนโครงสร้างเสริม  เป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินงานของโครงสร้างหลักเป็นไปได้อย่างราบรื่น  คณะทำงานชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 2)ฝ่ายติดตามและประเมินคุณภาพ  ประกอบด้วย      กลุ่มติดตามคุณภาพ และกลุ่มประเมินคุณภาพ
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล ตั้งตรงจิตร 6  เทศบาลตำบลหนองแค  จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการเทียบเคียงสมรรถนะ นี้สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานศึกษา  โดยทั้ง 3 โรงเรียน มีคุณภาพการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น ผู้บริหารและคณะครูที่ร่วมทดลองใช้รูปแบบเห็นด้วยว่ารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาฯที่พัฒนาขึ้นมา           มีความเหมาะสม  และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์