ผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ธรรมจากชาดก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง
ธรรมจากชาดก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ วิธีสอนแบบ STAD และการสอนปกติ

 

ผู้วิจัย: นางสาววิลัดดา   ชัยเดช                                                    

โรงเรียน: โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น

              บทคัดย่อ

 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
คือ
(1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง
ธรรมชาดก
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่
วิธีสอนแบบ
STAD
และการสอนปกติ และ (2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง
ธรรมชาดก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่
และวิธีสอนแบบ
STAD โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา
2554 จำนวน
124 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
จำนวน 42 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2/2
จำนวน
44 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้วิธีสอนแบบ STAD
และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2/3 จำนวน 38 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง ธรรมชาดก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ (2) แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง
ธรรมชาดก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้วิธีสอนแบบ
STAD และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้
One-Way ANOVA 

ผลการวิจัยพบว่า

(1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง
ธรรมชาดก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ และวิธีสอนแบบ
STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .
001

(2)
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่ และวิธีสอนแบบ STAD ดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพ 82.54/82.26 และ 81.63/80.91
ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.69 และ 0.65 ตามลำดับ

กล่าวโดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
เรื่อง ธรรมชาดก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบอริยสัจสี่
และวิธีสอนแบบ
STAD ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์