เผยแพร่ผลงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (ป.4)

ชื่องานวิจัย   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

ผู้วิจัย      นางจรัลรัตน์   ใจขาน

ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมบทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 0.50 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล   บ้านสามเหลี่ยม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 86 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จำนวน 29 คน สำหรับทดลองเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 29 คน สำหรับเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดที่พัฒนาขึ้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวน 28 คน สำหรับเป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 แผน (2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด จำนวน 12 กิจกรรม (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และ (4) แบบสำรวจความพึงพอใจ            ของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test แบบ Independent Samplesผลการวิจัยพบว่า 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 83.67/82.64 และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.69 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์