เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกโคลซ นิทานอีสป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย อ.กมลลักษณ์ ลีลาวัชรมาศ

กมลลักษณ์  
ลีลาวัชรมาศ. (2553). 
ผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกโคลซ นิทานอีสป
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม. ขอนแก่น : โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม.

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกโคลซนิทานอีสป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า
0.50 (2)
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกโคลซนิทานอีสป
และ (
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกโคลซนิทานอีสป กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน
97 คน ซึ่งได้มาโดยการ เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน32 คน สำหรับทดลองเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
จำนวน
34 คน สำหรับเป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แบบฝึกโคลชที่พัฒนาขึ้น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
จำนวน
31 คน
สำหรับเป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย
(1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกโคลซนิทานอีสป
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จำนวน
12
แผน (2) แบบฝึกโคลซนิทานอีสป
จำนวน
12 แบบฝึก (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน
30 ข้อ และ (4) แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกโคลซ นิทานอีสป จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
t-test แบบ Independent
Samples

ผลการวิจัยพบว่า

1. แบบฝึกโคลซนิทานอีสปที่พัฒนาขึ้น
มีค่าประสิทธิภาพ
82.79/82.16
และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.)
เท่ากับ
0.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมที่เรียนโดยใช้แบบฝึกโคลซนิทานอีสป
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .
001

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกโคลซนิทานอีสปอยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า แบบฝึกโคลซนิทานอีสป ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สาระที่
1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์