การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ

ชื่อเรื่อง   :  การพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถ                ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษร                ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 - 4 ปี)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร)                   เทศบาลเมืองสิงห์บุรี                  THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED READINESS EXERCISES  ON                   USING FINE MOTOR ABILITY , ABILITY IN WRITING STROKE AND                  ALPHABET OF KINDERGARTEN I STUDENTS (3 – 4 YEARS) OF                  MUNICIPAL NURSERY SCHOOL 3 (PHROMRUAMMIT)   SINGBURI                   MUNICIPALITYผู้ศึกษา    :   นางสาวสร้อยกัญญา  โพธิสมภาพวงษ์ตำแหน่ง   :   ครู   วิทยฐานะชำนาญการสถานที่ทำงาน  :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี                                จังหวัดสิงห์บุรี

บทคัดย่อ

                         การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก  และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (3 - 4 ปี)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษร ของนักเรียน  ชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (3 - 4 ปี)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง     คือ นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 (3 -  4 ปี)     โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร)    เทศบาลเมืองสิงห์บุรี    ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 - 2     ปีการศึกษา 2554  จำนวน  1   ห้องเรียนมีนักเรียน จำนวน 22  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มห้องเรียน 1 ห้อง ให้นักเรียนทำแบบฝึกเตรียมความพร้อม จำนวน  4 เล่ม ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง จำนวน 30  สัปดาห์ วันละ 20  นาที  รวม 194 ครั้ง   ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2554 ถึงเดือน กุมภาพันธ์  2555                        เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 - 4) ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จำนวน  4  เล่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย    แบบทดสอบความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก แบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษร และแบบสังเกตความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเตรียมความพร้อม           การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ t - test   แบบจับคู่เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1    (3 - 4) ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร)  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี     ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น            ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกความพร้อม ผลการศึกษาพบว่า               1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 (3 - 4) ปี โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3  (พรหมรวมมิตร) เทศบาลเมืองสิงห์บุรี   มีค่าเท่ากับ  80.39 / 80.02  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด2. ความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรของนักเรียน สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.053. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการที่มีผลต่อความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและความสามารถการเขียนลีลาเส้นและตัวอักษรอยู่ในระดับดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์