ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟ ค43102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ค43102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 เรื่อง ทฤษฎีกราฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ        3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนขึ้นเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนเพิ่มเติมจากการจัดการเรียนรู้ตามปกติ ผลที่ได้จากการใช้แบบฝึกปรากฏว่า 1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ทฤษฎีกราฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดทำขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.63/82.50 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80  2) พบว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 31.25 และ 4.31 ตามลำดับ ( X=31.25, S.D.=4.31) และหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 51.25 และ 4.46 ตามลำดับ ( X=51.25, S.D.=4.46) การทดสอบค่าที มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าคะแนนการทดสอบหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนใช้เอกสารประกอบการเรียน และ 3) พบว่ามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนเรื่องทฤษฎีกราฟ โดยรวมอยู่ในระดับ พอใจมาก มีข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งหมด 8 ข้อ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ เอกสารมีส่วนช่วยให้อยากเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นมีค่าเฉลี่ย 3.97 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด 3 ข้อคือ เวลาและการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอนเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 2.83 เอกสารมีความหลากหลายและสอดคล้องกันมีค่าเฉลี่ย 3.42 และเอกสารมีความหลากหลายและสอดคล้องกันมีค่าเฉลี่ย 3.36

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak