ชิงสิทธิ์เข้าศึกษาระบบโควต้าพิเศษ หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล

รูปภาพของ ssspoonsak

ประเภทของทีมสมัครแข่งขัน
การแข่งขันครั้งนี้ รับสมัครแข่งขันในรูปแบบของทีม เท่านั้น โดย 1 ทีมประกอบด้วยผู้เข้าแข่งขัน 3 คน และมี 2 ประเภท ดังนี้

 • ประเภทตัวแทนของโรงเรียน จำกัดจำนวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน ไม่เกิน 3 ทีม ต่อโรงเรียน
 • ประเภทบุคคลทั่วไป

 

การแบ่งพื้นที่การแข่งขัน

 • พื้นที่ของการแข่งขัน จะกำหนดจากพื้นที่ตั้งและจังหวัดของโรงเรียนที่ผู้เข้าแข่งขันศึกษาอยู่ ซึ่ง แบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ คือ
  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพและปริมณฑล
 • ตามแผนที่การแบ่งเขตภูมิภาค (คลิกเพื่อดูแผนที่)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
ประเภทตัวแทนโรงเรียน

 • ผู้สมัครแข่งขันทุกท่านจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ย GPAX (มัธยมศึกษาปีที่4,มัธยมศึกษาปีที่ 5)ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • ผู้สมัครแข่งขันทุกท่านจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนเดียวกัน
 • สมาชิกทุกคนในทีม ต้องมีจดหมายนำจากทางโรงเรียน ยืนยันว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขัน

 

ประเภทบุคคลทั่วไป

 • ผู้สมัครแข่งขันทุกท่านจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
 • เกรดเฉลี่ย GPAX (มัธยมศึกษาปีที่4,มัธยมศึกษาปีที่ 5)ไม่ต่ำกว่า 3.0
 • ผู้สมัครแข่งขันทุกท่านจะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในภาคเดียวกัน
 • สมาชิกทุกคนในทีม ต้องมีจดหมายรับรองจากทางโรงเรียน ยืนยันว่าเป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนนั้นจริง

 

หลักฐานที่ต้อง Upload ส่งมายัง www.ramachannel.tv/rama-search/

 • บัตรประจำตัวนักเรียน โดยเห็นรูปผู้สมัครอย่างชัดเจน (ออกให้โดยสถาบันการศึกษา)
 • สำเนารับรองการเป็นนักเรียนในสังกัดสถาบันของตน ออกให้โดยสถาบันการศึกษาและอาจารย์รับรองในการสมัครแข่งขันเป็นผู้ลงนามรับรอง พร้อมประทับตราโรงเรียนกำกับ
 • กรอกข้อมูลระบุ จังหวัด และภาคของที่ตั้งโรงเรียน ตามคณะผู้จัดการแข่งขันระบุ (ข้อมูลตามเอกสารแนบข้างต้น)
 • หากหลักฐานไม่ครบตามที่ระบุ หลังวันปิดรับสมัคร ทางคณะผู้จัดงานจะถือว่าทีมผู้สมัครแข่งขันสละสิทธิ์

 

กำหนดการ

 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน และ ประกาศเลขที่นั่งสอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2555 ทาง www.ramachannel.tv
 • สอบแข่งขันรอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2555 ตามสถานที่ดังนี้
  • ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ภาคกลาง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กรุงเทพ และปริมณฑล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 •  

 

 • การคัดเลือกทีมที่เข้ารอบ 10 ทีม
  • ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละภาค ภาคละ 1 ทีม รวม 5 ทีม
  • ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก ของประเทศ รวม 5 ทีม (หลังจากที่คัดทีมที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละภาคแล้ว)
 • ทีมผู้ผ่านการแข่งขันรอบแรก 10 ทีม ต้องเดินทางเข้ามาแข่งขันรอบ 2 เป็นการแข่งขันการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิทยาศาสตร์ ที่วัดกระบวนการคิด การปฏิบัติและได้คำตอบที่ถูกต้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทีมผู้ผ่านการแข่งขันรอบ 2 จำนวน 5 ทีม สุดท้าย ต้องเข้าค่ายกิจกรรม ที่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเก็บคะแนน และแข่งขันรอบสุดท้าย เพื่อหาผู้ชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555

รูปแบบการแข่งขัน
การแข่งขันรอบที่ 1 : ข้อสอบข้อปรนัย

 • สอบ 5 วิชาคือ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์
 • การสอบจะแยกข้อสอบออกเป็น 3 ชุด แยกสมาชิกทีมสอบ คนละชุด และ นำคะแนนมารวมกัน
 • เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมงครึ่ง (9.00-11.30 น.)
 • สอบพร้อมกัน 5 ภาค
 • การคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะคัดจาก
  • ระดับภาค ทีมที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละภาค ภาคละ 1 ทีม 5 ทีม
  • ระดับประเทศ ทีมที่เหลือทั้งหมดมารวมและเรียงลำดับคะแนน

และคัดเฉพาะ 5 ทีมแรก ที่มีคะแนนสูงสุด 5 ทีม
รวมเป็น 10 ทีม

การแข่งขันในรอบที่ 2 : แข่งขันภาคปฏิบัติสายวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) และ ตอบคำถามรายวิชา (โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 โดยจะคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบแรก 10 ทีมให้เหลือ 5 ทีมสุดท้าย

การแข่งขันในรอบที่ 3 : แข่งขันภาคปฏิบัติ เก็บคะแนน และร่วมเข้าค่าย แข่งขันเพื่อตัดสินหาผู้ชนะเลิศ (โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล) ในระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ทีมที่ผ่านรอบสอง จำนวน 5 ทีม เข้าแข่งขันเพื่อคัดทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2

ของรางวัล
ทีมที่ผ่านการแข่งขันรอบที่ 1 จำนวน 10 ทีม รับทุนการศึกษา ทีมละ 5,000 บาท
ทีมที่ผ่านการแข่งขันรอบที่ 2 จำนวน 5 ทีม รับทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมของรางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 24,000 บาท พร้อมของรางวัล
ทีมชนะเลิศ รับ ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อม ของรางวัล และให้สิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในระบบโควตาพิเศษหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ
* โควตาพิเศษ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีเงื่อนไขดังนี้
1 คะแนน GAT, PAT1 และ PAT2 โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้
องค์ประกอบ ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) เงื่อนไข
GAT (ความถนัดทั่วไป) 30 คะแนนแต่ละองค์ประกอบ ต้องได้ ≥ 30%
PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) 30
PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) 40
รวม 100 คะแนนรวม ต้องได้ ≥ 65%
2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
* กรณีทีมผู้สมัครเป็นผู้ชนะเลิศ และไม่ประสงค์ขอรับสิทธิ์โควตาการเป็นนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบสิทธิ์ ให้แก่ทีมรองชนะเลิศในลำดับต่อไป (สมาชิกในทีม สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้เป็นรายบุคคล)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์