รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง               รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                             เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ทักษะกระบวนการ

                             ทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5

                             โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

ผู้ศึกษา             
ขนิษฐา  กุลกานนท์

                        ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา     โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ปีที่พิมพ์
           
2555

 

                                                                             บทคัดย่อ

 

วิทยาศาสตร์มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เล็งเห็นความสำคัญของ  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  แต่การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการใช้ชุดกิจกรรม
เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในการดำเนินการครั้งนี้ มีจุดประสงค์คือ      
1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่เรียน

ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4)เพื่อศึกษาระดับจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของนักเรียน           ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 จำนวน 1 ห้อง 51 คน         ซึ่งกำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 โดยการสุ่มอย่างง่าย (
Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  4 
ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เป็นแบบปรนัยชนิด  4
  ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  3)  แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  13 ทักษะ จำนวน 1 ฉบับ
เป็นแบบปรนัยชนิด  4
  ตัวเลือก  จำนวน 
4
ข้อ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตร์
6 ด้าน ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รับผิดชอบ ความรอบคอบ
ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ จำนวน
1
ฉบับ 5)
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญชั้นประถมศึกษาปีที่
5แบบแผนการศึกษาเป็นการศึกษาแบบ
One – Group Pretest – Posttest  Design สถิติที่ใช้คือ
การหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที  (
t –test แบบ Dependent  Samples)

 

                ผลการศึกษาพบว่า

 

     1.
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
สำหรับนักเรียน              ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 86.30/85.54  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ
80/80 ที่ตั้งไว้

    
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.01

     
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ           ทางสถิติที่ระดับ
.01          

       4.
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีจิตวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 92.16

                  

ติดต่อรับชุดกิจกรรมได้ค่ะ ที่ j_khanittha@hotmail.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์