อาชีพในอาเซียน

รูปภาพของ swk35546

อาชีพที่ทำงานได้อย่างเสรีทั่วทั้งอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarassed แพทย์ เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาอาการเจ็บป่วยทางด้านต่างๆ เช่น
-   สูตินรีแพทย์ เชี่ยวชาญด้านการทำคลอด
และตรวจโรคในสตรี
    เงินเดือนในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในช่วง 
200,000 - 500,000 บาท
-   ศัลยแพทย์ เชี่ยวชาญการผ่าตัดใหญ่-ผ่าตัดเล็กชนิดต่างๆ
    เงินเดือนในโรงพยาบาลเอกชน ในช่วง 
200,000 - 1,000,000 บาท
-  จักษุแพทย์ เชี่ยวชาญด้านตรวจรักษาโรคตา
ผ่าตัดต้อทุกชนิด
    เงินเดือนในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในช่วง 
150,000 - 300,000 บาท
-  อายุรแพทย์ เชี่ยวชาญการตรวจโรคในผู้ใหญ่
และการจ่ายยา
    เงินเดือนในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในช่วง 
150,000 - 300,000 บาท
-  จิตแพทย์ เชี่ยวชาญด้านการตรวจ วิเคราะห์ ประเมิน และฟื้นฟูสภาพจิตใจ  
    เงินเดือนในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในช่วง 
100,000 - 200,000 บาท
-  แพทย์ผิวหนัง เชี่ยวชาญด้านการตรวจรักษาโรคผิวหนังทุกชนิด
    เงินเดือนในโรงพยาบาลเอกชนและคลีนิค อยู่ในช่วง 
100,000 - 300,000 บาท 
    เงินเดือนภาครัฐโดยเฉลี่ยรวม    45,000  บาท 
แหล่งงานคือ  โรงพยาบาลของรัฐบาล และเอกชน เช่น โรงพยาบาลศูนย์จังหวัด  โอเวอร์บรู๊ค

 

Embarassed ทันตแพทย์ รักษาฟัน
อุด-ถอน-ขูดหินปูน-จัดฟัน-รักษารากฟัน-ทำฟันขาว-ฟันเทียม-ครอบฟัน
      เงินเดือนโดยเฉลี่ยรวม   
37,000 
บาท 
แหล่งงานคือ  โรงพยาบาลของรัฐบาล และเอกชน เช่น โรงพยาบาลศูนย์จังหวัด  โอเวอร์บรู๊ค

 

Embarassed บัญชี
-   พนักงานธนาคาร บริการลูกค้าประเภทต่างๆ
เช่น บริการฝากถอนเงิน เปิดปิดบัญชี ต้องขายประกันต่างๆ
    เงินเดือนธนาคารภาครัฐ        
ปริญญาตรี เริ่มต้น 12,310 บาท 
    เงินเดือนธนาคารเอกชน        ปริญญาตรี เริ่มต้น 15,000 บาท
แหล่งงานคือ  ธนาคารของรัฐบาลและเอกชน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตร ธนาคารกสิกรไทย
-   นักบัญชี  ทำบัญชีผ่านทางซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร
     เงินเดือนโดยเฉลี่ย 18,000 บาท
แหล่งงานคือ  องค์กรภาครัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง 
Embarassed วิศวกร
-   วิศวกรคอมพิวเตอร์   เทสและทดสอบการทำงานซอฟแวร์ในฮาร์ดแวร์
     เงินเดือนภาคเอกชนโดยเฉลี่ย 25,000 บาท
แหล่งงานคือ  บริษัทฯ
ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรใหญ่และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในต่างประเทศ
ได้แก่ บริษัท AT&T บริษัท ไอบีเอ็ม บริษัท SUN Microsystem บริษัท LUCENT
Technology บริษัท CISCO เป็นต้น
-    วิศวกรไฟฟ้า  ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบ ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไข
และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
    เงินเดือนภาคเอกชน โดยเฉลี่ย 22,000 บาท
แหล่งงานคือ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าทั้งสามแห่ง โรงแยกก๊าซ ปตท
การรถไฟฟ้ามหานคร
-     วิศวกรเคมี วิศวกรปิโตรเลียม  ตรวจสอบ
วิเคราะห์ แปรผล ระบบการผลิตและส่วนประกอบของสารเคมี-ปิโตรเลียม
       เงินเดือนภาคเอกชน โดยเฉลี่ย 25,000
บาท
แหล่งงานคือ บริษัทเกี่ยวปับปิโตรเคมี เช่น บ.ยูโนแคล บ.เชลล์ บ.ปตท สำรวจ เป็นต้น
-     วิศวกรเครื่องกล  ดูแลจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ วาดแบบระบบผลิต
     เงินเดือนภาคเอกชน โดยเฉลี่ย 20,000 บาท
แหล่งงานคือ บริษัทที่ใช้เครื่องจักรกลในการทำงาน เช่น บ.ยูโนแคล บ.เชลล์ บ.ปตท เป็นต้น
-     วิศวกรโยธา ควบคุมงานถนน,
อาคาร
ประมาณราคา เคลียร์แบบ
      เงินเดือนภาคเอกชน โดยเฉลี่ย 22,000
บาท
แหล่งงานคือ  บริษัทรับก่อสร้าง เช่น บ.อิตัลไทย บ.ชิโนไทย เป็นต้น
 เงินเดือนภาครัฐทุกสาขา ปริญญาตรี เริ่มต้น 9,140 บาท , ปริญญาโท 17,500 บาท และ ปริญญาเอก 21,000
บาท
(ระดับปริญญาตรี จะบวกเงินค่าครองชีพชั่วคราวอีก 1,500 บาท
รวมแล้วไม่เกิน
15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด)
Embarassed  พยาบาล   รักษา
ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพยาบาล เป็นผู้ช่วยแพทย์
เงินเดือนภาครัฐ รวมค่ากันดาร
และค่าเวรกลางคืน
เงินเดือนรวม  22,000  บาท 
       เงินเดือนภาคเอกชน  รวมค่าแรงล่วงเวลา และค่าเวรกลางคืน  เงินเดือน   รวม 30,000 บาท
แหล่งงานคือ  โรงพยาบาลของรัฐบาล และเอกชน เช่น โรงพยาบาลศูนย์จังหวัด  โอเวอร์บรู๊ค

Embarassed  สถาปนิก ออกแบบ และวางแผนในการก่อสร้าง พัฒนาแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
       เงินเดือนภาคเอกชน  ปริญญาตรี เริ่มต้นในช่วง  14,000
- 22,000
  บาท (อัตราเงินเดือนสูงสุดในบริษัทขนาดใหญ่)
แหล่งงานคือ บริษัทรับออกแบบ ตกแต่งภายในทั่วไป เช่น บริษัท มอร์เฟียส จำกัด .โปร์ไฟล์
อินทีเรียร์ สตูดิโอ
Design stonewalls เป็นต้น
Embarassed  นักสำรวจ  สำรวจทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุต่างๆ  สำรวจเส้นทางต่างๆ
     เงินเดือนเริ่มต้นที่ 14,786 - 16,326 
แหล่งงานคือ ภาครัฐเช่น กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงคมนาคม ภาคเอกชน เช่น บริษัท ปตท.สำรวจ เป็นต้น

          Coolทั้งหมดนี้สามารถประกอบอาชีพในอาเซียนได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม   ราชอาณาจักรกัมพูชา   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศมาเลเซีย  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และ  สหภาพพม่า
KissKissKissจากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นแล้ว  อาชีพที่ดิฉันสนใจที่จะประกอบเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 คือ ทันตแพทย์ ในการเตรียมตัว ดิฉันจะตั้งใจอ่านหนังสือ  ฝึกทำโจทย์ให้มาก หากได้เข้าศึกษาในคณะทันตแพทย์ศาสตร์แล้วเมื่อจบการศึกษาดิฉันจะศึกษาต่อเฉพาะทางด้านการจัดฟัน
 
 
 
 

เปีะเวอร์ Laughing

รูปภาพของ swk37934

เนื้อหาเป็นระเบียบ อ่านง่ายมาก Smile

รูปภาพของ swk35381

อ่านง่าย สีสันสวยงาม เนื้อหาดี :)

ตั้งใจอ่านหนังสือ ขอให้ได้ประกอบอาชีพทันตแพทย์ตามที่หวัง 

รูปภาพของ swk37913

เนื้อหาดี รูปประกอบ เป๊ะเว่อ :'))

รูปภาพของ swk35546

ขอบใจจ้าา

รูปภาพของ swk37879

เนื้อหาดี ตกแต่งสวยงาม มีรูปประกอบด้วย ^^

เนื้อหาดี ตกแต่งสวยงาม :)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 171 คน กำลังออนไลน์