รายงานผลการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย/วรรณภา เนาวะเศษ

ชื่อรายงานนวัตกรรม  :  รายงานผลการพัฒนาการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทยโดยใช้                                                ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ชื่อผู้รายงาน                  :  นางวรรณภา  เนาวะเศษปีที่ทำ                             :  พ.ศ.  2554 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.  หาประสิทธิภาพของชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์  80/80  2.  หาดัชนีประสิทธิผลของชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  3.  เปรียบเทียบพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย  โดยการใช้ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียน                 บ้านม่วงวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1 ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1  ซึ่งกำลังเรียน                ในภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม   จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 25  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย   จำนวน  9  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย  จำนวน  18  แผน  และแบบทดสอบการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทยจำนวน  30  ข้อ                   ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ  13  ของคะแนนเต็ม  30  คะแนน  และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน           หลังเรียนเท่ากับ  24  ของคะแนนเต็ม  30  คะแนน  และจากความก้าวหน้าของคะแนนพบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าจำนวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ 100   ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  25  คน                    ชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย  มีประสิทธิภาพเท่ากับ    83.66 /80.40  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้                   ดัชนีประสิทธิผลของชุดนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนสะกดคำตามมาตราไทย          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม  สำนักงาน             เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  มีค่าเท่ากับ  0.6533  แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  65.33

                   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  การอ่านและ              เขียนสะกดคำตามมาตราไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01

สุดยอด

ดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์