แบบทดสอบหลักสังเกคคำไทยและคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ

รูปภาพของ chrprasert

            แบบทดสอบก่อนการเรียนและหลังการเรียน
เรื่อง  หลักสังเกตคำไทยและคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

คำสั่ง  นักเรียนจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทำเครื่องหมาย  x  ในช่องที่ตรงกับหัวข้อที่นักเรียนเลือกแล้วเพียงข้อเดียว
 
๑.ลักษณะที่สำคัญที่สุดของคำไทยคือข้อใด ?
    ก. เป็นคำพยางค์เดียว
    ข. ไม่มีคำที่ใช้ตัว ศ และตัว ษ
     ค. จะต้องมีตัวสะกดตรงตามมาตรา
     ง. ไม่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตหรือการันต์
๒. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ ?
     ก. คม
     ข. ชล
     ค. กรณ์
     ง. วรรณ
๓. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ ?
     ก. นัย
     ข. ไมล์
     ค. ใหญ่
     ง. ตรัย
๔. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ ?
     ก. ไกร
     ข. กรุง
     ค. กริ้ง
     ง. กรัม
๕. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ ?
     ก. โศก    ศึก
     ข. เศษ    ศก
     ค. เศิก    ศอ
     ง. ศอก    เศร้า
๖. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ ?
     ก. จาน    จริง
     ข. ศรี     เสริม
     ค. สร้าง   สรรค์
     ง. ทรวง   ทรัมเป็ต
๗. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ ?
     ก. พ่อ     อนุชา      ตา
     ข. ชนก    แม่        ย่า
     ค. บุตร    ปู่         อา
     ง. พี่      น้อง       ลูก
๘. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ ?
     ก. กุ้ง     ปลา       ปู
     ข. ม้า     อาชา      ลา
     ค. เสือ    สัตว์       ชะนี
     ง. หงส์    สาง       มังกร
๙.  ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ ?
     ก. หนึ่ง    เอก       โท
     ข. น้อย    อนันต์      เบา
     ค. เยอะ   มาก       หลาย
     ง. พหุ     อเนก      มากมาย
๑๐. ข้อใดเป็นคำไทยแท้ ?
     ก. ใส่     สไปรท์     ไข้
     ข. ใบ     ไส        ไว้
     ค. ใหม่    ไลน์       ไซร้
     ง. ใคร    ไนน์       ใกล้
๑๑. ลักษณะใดเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาเขมร ?
     ก. เป็นคำพยางค์เดียว
     ข. ใช้ ไอ พยางค์เดียว
     ค. ใช้ เอา หลายพยางค์        
     ง. ใช้อักษรนำและอักษรควบกล้ำ
๑๒. ข้อใดเป็นคำเขมร ?
     ก. บัณฑิต
     ข. บังควร
     ค. บรรยาย
     ง. ประกาศ
๑๓. ข้อใดเป็นคำเขมร ?
     ก. ผี
     ข. มาร
     ค. ยักษ์
     ง. โขมด
๑๔. ข้อใดเป็นคำเขมร ?
     ก. การ
     ข. มาร
     ค. สาร
     ง. ทหาร
๑๕. ข้อใดเป็นคำเขมรทุกคำ ?
     ก. กำราล       มล
     ข. กราล        พล
     ค. สกล         ถกล
     ง. กังวล        ตำบล
๑๖. ข้อใดเป็นคำเขมรทุกคำ ?
     ก. ดำริ         อำมาตย์
     ข. บำรุง        อำมฤต
     ค. สำอาง       นำโชค
     ง. ดำรัส        กำจัด

๑๗. ข้อใดเป็นคำเขมรทุกคำ ?
     ก. ตรวจ        โปรด
     ข. โสรจ        โรจน์
     ค. กระฉูด       ปรัศว์
     ง. ละงาด       นิจ
๑๘. ข้อใดเป็นคำเขมรทุกคำ ?
     ก. ศอ     พิศ
     ข. ศก     ศิษย์
     ค. ทิศ     ศาล
     ง. ศพ     พิศวง
๑๙. ข้อใดเป็นคำเขมรทุกคำ ?
     ก. ประทับ       กระจอก    ผกาย
     ข. ประจิม       กระแทก    บังอาจ
     ค. ประชุม       กระจร     ประกาย
     ง. ประเจิด      กระทรวง   ประพฤติ
๒๐. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรอยู่ด้วย ?
     ก. ถึงครานี้ยังมีแรงใจแกร่งอยู่
     ข. เลือดนักสู้ทุกหยดหยาดยังอาจหาญ
     ค. แม้ชราร่างกายยังใช้งาน
     ง. พร้อมปกบ้านป้องเมืองให้เลื่องลือ
๒๑.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี
     ก. กิจ
     ข. ปิด
     ค. นิตย์
     ง. วิทย์
๒๒.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี
     ก. กีฬา
     ข. กรีฑา
     ค. ครุฑ
     ง. กาฬปักข์
๒๓.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ 
     ก. ปัญญา        ปรัชญา
     ข. พัฒนา        วัฒนา
     ค. การ            การย์
     ง. คลินิก        พาล
๒๔.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ
     ก. กัปป์         กัลป์
     ข. บุปผา        บุษบา
     ค. มัจฉา        มัชฌิม
     ง. เคหา        คฤหาสน์
๒๕.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี
     ก. วิชา
     ข. วิทยา
     ค. ศึกษา
     ง. ความรู้
๒๖.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี 
     ก. พัสดุ
     ข. สันติ
     ค. ศานติ
     ง. สถาน
๒๗.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีทุกคำ 
     ก. มติ     มิตร          มิด
     ข. อูฐ     อิฐ            โอฐ
     ค. กริช    กฤษณ์       ปริศนา
     ง. ตัณหา   อิจฉา      ปรัศนี
๒๘.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาบาลี 
     ก. ลูก
     ข. บุตร
     ค. โอรส
     ง.ภรรดา
๒๙. พยัญชนะตัวใดเป็นพยัญชนะวรรคในภาษาบาลี - สันสกฤต
     ก. อ
     ข. ญ
     ค. ย
     ง. ห
๓๐.พยัญชนะในข้อใดเป็นพยัญชนะวรรคที่ ๔ ?
     ก. น      ณ
     ข. ฌ      ช
     ค. ภ      พ
     ง. ท      ธ
๓๑.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต  ?
     ก. ผู้
     ข. ชาย
     ค. บุรุษ
     ง. แมน
๓๒. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ?
     ก. วัตถุ
     ข. พัสดุ
     ค. สิ่งของ
     ง. ของใช้
๓๓. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ?
     ก. เต็ม
     ข.  สุข
     ค. อนันต์
     ง. ไพบูลย์
๓๔.ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของภาษาสันสกฤต ?
     ก. ใช้ตัว ส ตัวเดียว
     ข. สะกดตรงตามมาตรา
     ค. มีสระ ฤ ในบางคำ
     ง. ออกเสียงวรรณยุกต์ตรีและจัตวา
๓๕. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ?
     ก. ภาษา        ปราศรัย
     ข. พิศวง        กระดาษ
     ค. พระศรี       นิตยา
     ง. เศิก         อังกฤษ
๓๖.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต  ?
     ก. ตรา
     ข. ลิตร
     ค. มิตร
     ง. เมตร
๓๗. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต ?
     ก. ฤดู
     ข. ฤาสาย
     ค. ฦา
     ง. ฦาสาย
๓๘. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคำ ?
     ก. ศิลา         สรรพ
     ข. ศอก         กรรม
     ค. โปลิศ        ธรรม
     ง. เศร้า        มรรค
๓๙. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคำ ?
     ก. พัฒนา      สรรค์
     ข. โศก          มรรค
     ค. จุฬา         ปลาวาฬ
     ง. ศิลป์           ทุกข์
๔๐. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตทุกคำ ?
     ก. ศิลา          เสลา
     ข. กาฬ         ศาล
     ค. ปรุง         ปัญหา
     ง. เอารส        ประจักษ์
๔๑.  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ คนไทยติดต่อกับชาวจีนมาตั้งแต่สมัยใด
     ก.  สุโขทัย
     ข.  อยุธยาตอนต้น
     ค.  อยุธยาตอนกลาง
     ง.  อยุธยาตอนปลาย
๔๒.  คำในกลุ่มใดที่เราไม่ได้รับมาจากภาษาจีน
     ก.  การค้า
     ข.  อาหาร
     ค.  ศาสนา
     ง.  สิ่งของเครื่องใช้
๔๓.  คำภาษาจีนในข้อใดเป็นคำเกี่ยวกับอาหารทุกคำ
     ก.  ตึก เก้าอี้
     ข.  บ๊วย ปุ้งกี๋
     ค.  ซีอิ้ว เต้าหู้
     ง.  โจ๊ก ฮวงซุ้ย
๔๔.  เพราะเหตุใดเราจึงรับคำเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้มาจากชาวจีน
     ก.  เพราะชาวจีนสอนการทำสิ่งของให้กับเรา
     ข.  เพระเรารับเอาสิ่งของเครื่องใช้จากจีน
มาใช้
     ค.  เพราะเราชอบสิ่งของเครื่องใช้จากประเทศจีน
     ง.  เพราะจีนเป็นชาติที่เจริญกว่าคนไทยมานานแล้ว
๔๕.  การเขียนคำที่เรารับมาจากภาษาจีนส่วนมากเราจะเขียนด้วยวรรณยุกต์อะไร
     ก.  สามัญ ตรี
     ข.  โท เอก
     ค.  เอก ตรี
     ง.  ตรี จัตวา
๔๖. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ ?
     ก. เจ๋ง         จริง
     ข. กอง         เก้าอี้
     ค. กุ๊ย          แป๊ะซะ
     ง. พิซซ่า        บะหมี่
๔๗.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ ?
     ก. เก๋ง         เจ๋ง         เจ๊า
     ข. เป้ง         เต็ง         ตุ๋ย
     ค. เลง         เล่น         แล่น
     ง. เม้ง         เคว้ง        เต๋า
๔๘.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ ?
     ก. เจ้าพ่อ       เต้าฮวย      ซินแส
     ข. เจ้าสัว       เต้าทึง       ซิงฮื้อ
     ค. เจ้าแม่       เต้านม       ซิงซิง
     ง. เจ้าสาว      เต้าหู้        ซิงโคนา
๔๙.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ ?
     ก. ซิงเกอร์      ฮวงโห       เบ้
     ข. ซิ่น          ฮวงจุ๊ย       เบ่ง
     ค. ซิงฮื้อ        ฮวงซุ้ย       เบ๊
     ง. ซิ่ง          ฮวงโห       เบ็ด
๕๐.  ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาจีนทุกคำ ?
     ก. ตึง          บุ
     ข. เก็ง         บ๊ะ
     ค. กั๊ก          โบ๋
     ง. ตุ๊ย          บ๊วย
๕๑.  เรารับภาษาตะวันตกมาใช้ในภาษาไทยตั้งแต่สมัยใด
     ก.  สุโขทัย
     ข. อยุธยาตอนต้น
     ค.  อยุธยาตอนปลาย
     ง.  รัตนโกสินทร์ตอนต้น
๕๒.  คำภาษาตะวันตกในภาษาไทยส่วนมากเกี่ยวกับอะไร
     ก.  วรรณคดี
     ข. คำในชีวิตประจำวัน
     ค.  คำเกี่ยวกับวิชาการใหม่ ๆ
     ง.  คำเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้
๕๓.  คำใดที่ภาษาอังกฤษตรงกับคำไทยทั้งเสียงและความหมาย
     ก.  Same Farm
     ข.  Rim Fire
     ค.  English Style
     ง.  Football Judo
๕๔.  คำใดเป็นคำไทย  (ไม่ใช่มาจากภาษาตะวันตก)
     ก.  บาล์ม
     ข. ปาล์ม
     ค.  กอล์ฟ
     ง.  สาส์น
๕๕.  คำใดมาจากภาษาตะวันตกทุกคำ
     ก.  กรรม แชร์
     ข.  เทนนิส ศิลป์
     ค.  จิตร ฟิล์ม
     ง.  ฟาร์ม ไดนามิค
๕๖. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาตะวันตกทุกคำ ?
     ก. เซน         เทอญ
     ข. แฟ้ม         เคอย
     ค. เช็ค         เกอย
     ง. เซ็น         เทอม

๕๗. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาตะวันตกทุกคำ ?
     ก. นอต         ยูโด
     ข. โบ้ต         เซปัก
     ค. โน้ต         ฟุตบอล
    ง. ห้อง         เบสบอล
๕๘. ข้อใดเป็นคำที่มาจากภาษาตะวันตกทุกคำ ?
     ก. ไลฟ์         แคม
     ข. ไปป์         แกม
     ค. ไกด์         แซม
     ง. ไมค์         แยม
๕๙. ข้อใดมาจากภาษาตะวันตกทุกคำ ?
    ก. สบู่          หรีด
     ข. คลอรีน       อุบะ
     ค. แชมพู        มาลา
     ง. ซักฟอก       มาลัย

๖๐.  ลักษณะสำคัญที่สุดของภาษาตะวันตกคืออะไร
     ก.  เป็นคำหลายพยางค์
     ข. มีเสียง เออร์ ท้ายพยางค์
     ค. ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตหลังคำ
    ง.   ใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตกลางคำ

  

จัดทำโดย นายประเสริฐ ศรีราชพัฒน์  ร.ร.ฉวางร้ชดาภิเษก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช  โทรฯ ๐๘๙๘๗๒๘๔๙๒

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์