บทที่ 2 เอกสารเเละโครงงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ 4 ,23,27

 

 

บทที่
2
เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 คุณสมบัติของสี่เหลี่ยม
          รูปสี่เหลี่ยม (quadrilateral)
รูปสี่เหลี่ยม (
quadrilateral)คือรูประนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นตรง4เส้นหรือ4ด้านทำให้เกิดมุม 4 มุม
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
(
rectangle)

รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก (
rectangle)
คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้า

          คุณสมบัติ
1. มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน
2. มีมุมทุกมุมกาง 90 องศา
3. เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน แต่ไม่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน
4. เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

          รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(square)

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(square)
คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีทุกมุมเป็นมุมฉากและมีด้านทั้งสี่ ยาวเท่ากัน

          คุณสมบัติ
1. มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน
2. มีมุมทุกมุมกาง 90 องศา
3. เส้นทแยงมุมยาวเท่ากัน
4. เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก

         

 

 

 

          รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน (parallelogram)

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน (parallelogram)
คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนาน กันและยาวเท่ากัน
คุณสมบัติ

1. มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน
2. เส้นทแยงมุมไม่เท่ากันแต่แบ่งครึ่งซึ่งกัน
3. มีมุมตรงข้ามกางเท่ากัน

          สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน(rhombus)

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน(rhombus)
คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน มุมแต่ละมุมไม่เป็นมุมฉาก

          คุณสมบัติ
1. มีด้านยาวเท่ากันและด้านตรงข้ามขนาน     
2. เส้นทะแยงมุมยาวไม่เท่ากัน
แต่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก
  
3. มุมตรงข้ามกางเท่ากัน

          รูปสี่เหลี่ยมคางหมู(trapezoid)

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู(trapezoid)
คือ รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งขนานกัน

          คุณสมบัติ             
1. มีด้านขนานกัน 1 คู่      
2. เส้นทแยงมุมตัดกันแต่ไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

          รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว คือ
รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน สองคู่
คุณสมบัติ

1. มีด้านประชิดยาวเท่ากัน
2. ส้นทแยงมุมยาวไม่เท่ากันแต่ตัดกันเป็นมุมฉาก
3. เส้นทแยงมุมเส้นหนึ่ง แบ่งครึ่งเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง

* ข้อสังเกต : สี่เหลี่ยมรูปว่าว
ประกอบด้วยสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
2 รูปที่มีฐานร่วมกัน

          สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า คือ สี่เหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวไม่เท่ากัน มุมทุกมุมกางไม่เท่ากัน

แกนสมมาตรของรูปสี่เหลี่ยม

1.) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตร
4 แกน คือ
2.)รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตร 2 แกน คือ                        
3.)รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีแกนสมมาตร 2 แกน
คือ
        
4.)รูปสี่เหลี่ยมรูปว่ามีแกนสมมาตร 1 แกน คือ
5.)รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานไม่มีแกนสมมาตร
6.)รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีแกนสมมาตรบางรูป

                             ( http://www.tutormaths.com/pratom11.htm
, 2555 )

สูตรการหาพื้นที่และปริมาตรต่างๆ

สี่เหลี่ยมผืนผ้า           =      กว้าง
คูณ ยาว

สี่เหลี่ยมจัตุรัส           =      ด้าน คูณ ด้าน
สี่เหลี่ยมด้านขนาน     =      สูง
คูณ ฐาน

สี่เหลี่ยมคางหมู         =     เศษหนึ่งส่วนสอง
คูณ ผลบวกด้านคู่ขนาน คูณ สูง

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  =     เศษหนึ่งส่วนสอง
คูณ ผลคูณของเส้นทแยงมุม

สี่เหลี่ยมใดใด            =     เศษหนึ่งส่วนสอง
คูณ เส้นทแยงมุม คูณ ผลบวกของเส้นกิ่ง

สี่เหลี่ยมรูปว่าว          =     เศษหนึ่งส่วนสอง คูณ ผลคูณของ
  ( http://www.tlcthai.com
, 2555 )

การหาปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉาก
คือ  กว้าง
x ยาว x สูง

 

 

 

2.2 โครงงานที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง โคมไฟรักษ์โลก : Save World Lamps

โดย

1.
เด็กหญิงกมลเนตร สันติวิทยารมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
2. เด็กหญิงดุษฎี ศิริวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
3. เด็กหญิงเพชรชนก จันทร์หอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โรงเรียนบ้านนาสาร
เขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต
3
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภท ทดลอง ระดับชั้น ม.
1 - ม.3
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา
2552
เรื่อง โคมไฟรักษ์โลก

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
นางชูศรี มิตะกา
นางสาวนุตริยา จิตตารมย์

บทคัดย่อ

          โครงงานเรื่องโคมไฟรักษ์โลก
จัดทำขึ้นเพื่อนำความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติมา
ประยุกต์ใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นโคมไฟที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้
และเพื่อเปรียบเทียบปริมาณความเข้ม
ของแสงสว่างจากโคมไฟรูปเรขาคณิตสามมิติแบบต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ผิวภายในใกล้เคียงกัน
จากการทดลองพบว่าปริมาณความเข้มของแสงสว่างจากโคมไฟรูปเรขาคณิตสาม
มิติทั้ง
5 รูปแบบ พบว่า กรวย
ให้ความแสงสว่างมากกว่ารูปทรงอื่นๆ ซึ่งสามารถเรียงตามลำดับ
ความสว่างจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ กรวย พีระมิด ครึ่งทรงกลม ทรงกระบอก
และสุดท้าย
คือปริซึม ทั้งนี้เป็นเพราะลักษณะของกรวยมีฐานกว้างและมียอดแหลมช่วยในการสะท้อนของ
แสงได้ดีกว่าแบบอื่น ๆ เราสามารถนำรูปกรวยไปใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆ เช่น
นำรูปกรวย
ไปทำเป็นโคมไฟประดับห้องต่างๆ เป็นต้น
อีกทั้งการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ช่วยลดปัญหาในกำจัดการขยะ และช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

                   ( http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf,
2555 )

          2.2.2.
โครงงานเรื่องบรรจุภัณฑ์ทรงสวยด้วยเรขาคณิต

โครงงานคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่
  3
เรื่อง
   บรรจุภัณฑ์ทรงสวยด้วยทรงสามมิติ
จัดทำโดย
นางสาวประไพภัทร
  คุณวุฒิ      เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริวาลย์       เด็กหญิงนาฎนภา   ดอกบัว
ครูที่ปรึกษา
นายพงศภัค
  สายสุด    นางสาวธัญญาภรณ์  จารุจิตร
โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อำเภอหัวตะพานจั งหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ

บทคัดย่อ

           การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง บรรจุภัณฑ์ทรงสวยด้วยทรงสามมิติ มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อนำความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงสามมิติมาประยุกต์ใช้กับการทำบรรจุภัณฑ์
หีบห่อ และใช้วัสดุประหยัดที่สุด โดยการนำเอาข้าวสารมาบรรจุในทรงสามมิติคือ กรวย
ปริซึม พีระมิด และทรงกระบอก
  โดยกำหนดว่าทรงสามมิติแต่ละทรงมีปริมาตรเท่ากัน  และจะคำนวณหาพื้นที่ผิวของแต่ละทรง  แล้วนำมาเปรียบเทียบกันว่าทรงไหนมีพื้นที่ผิวน้อยสุด จากผลการศึกษาโครงงานพบว่า กรวยมีพื้นที่ผิวน้อยสุดใช้วัสดุประหยัดที่สุด  รองลงมาคือ  ปริซึม  ทรงกระบอกและพีระมิดมีพื้นที่ผิวมากที่สุด
ซึ่งเราสามารถนำผลการศึกษาดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในชีวิตจริงได้
อีกทั้งยังเป็นการฝึกการคำนวณหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงสามมิติอีกด้วย
   
( http://www.learners.in.th/blogs/posts/39366,
2555 )

         

 

 

 

 

 

          2.2.3
โครงงานเคล็ดลับพับรถ
โครงงาน
 “เคล็ดลับพับรถสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่


จัดทำโดย

๑. เด็กชายอภินันท์  โหยหวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๒.
 เด็กชายสมชาย   ทองโสภา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๓.
 เด็กชายหยามหยุน ทองโสภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

๔.
 เด็กชายกิตติ  คำเจริญ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ที่ปรึกษาโครงงาน
นายประเทือง
  บุญมี        ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายศุรชัย
  สกุลขอเจริญ
ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางลัดดา
  สนธิ            ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

บทคัดย่อ

          การศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง “เคล็ดลับพับรถ” ระดับช่วงชั้นที่ ๓   โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 
เป็นการทำโครงงานเชิงทดลอง  โดยการนำ
กระดาษ
 A4 และกระดาษสมุดมาพับรถกระดาษ
แล้วแข่งขันกันเพื่อทดสอบว่ากระดาษชนิดใดสร้างรถมีประสิทธิภาพสูงสุด
และพื้นผิวแบบใดมีแรงเสียดทานน้อยที่สุด
  
ผลการทดลองพบว่า
๑.รถกระดาษที่พับแบบหัวจรวดหรือรูปสามเหลี่ยม
  สองชั้น ไม่มีปีก จะเคลื่อนที่ได้ดีกว่า 
และแรงเสียดทานจากพื้นไม้จะลื่น
 เรียบ  เป็นมันวาว  ส่งผลให้รถกระดาษเคลื่อนที่ได้ดีกว่าพื้นปูนที่มีพื้นผิวขรุขระ
๒.รถกระดาษที่ประดิษฐ์จากกระดาษสมุด มีน้ำหนักเบากว่าพื้นผิวสัมผัสเรียบกว่ากระดาษ
 A4  ทำให้เคลื่อนที่ได้ดีกว่า
๓.เมื่อนำรถที่ได้ลำดับที่๑ จากกระดาษ

A4 และกระดาษสมุด มาแข่งขันกันบนสนามพื้นไม้
พบว่ารถที่ประดิษฐ์จากกระดาษสมุดพุ่งได้ไกลกว่า เพราะมีน้ำหนักเบากว่า
 
พื้นผิวกระดาษเป็นมันมากกว่า   พื้นผิวกระดาษ A4
มีความหยาบกว่ากระดาษสมุดทำให้เกิดแรงเสียดทานมากกว่า

          ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงงานคือ  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต    ด้านลดความลื่นของผิวสัมผัส โดยทำให้บริเวณผิวสัมผัสมีความฝืดขึ้น
เช่น เพิ่มดอกยางของรถยนต์
  
พื้นรองเท้าควรใช้พื้นยางหรือพื้นไม่เรียบจะเกิดความปลอดภัยสูงขณะใช้เคลื่อนที่
การลดความลื่นของผิวสัมผัส
  เช่น
ถ้าพื้นห้องน้ำเรียบก็ใส่รองเท้าฟองน้ำเพราะ
     
ส้นเท้ารองเท้าฟองน้ำมีผิวขรุขระ   จักรยานมีเบรกเพื่อลดความเร็ว 
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์  ป้องกันการหกล้มจากรองเท้า 
และลื่นล้มเพราะพื้นถนนหรือพื้นบ้าน

( www.kmnayok.org/research/1265687138_sc-watthee.doc.doc,
2555 )

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 174 คน กำลังออนไลน์