ค่ายแสงแห่งอนาคต แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครแล้วจร้า

ค่ายแสงแห่งอนาคต แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 2
วันที่ 14-15 มีนาคม 2556 
ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม จังหวัดนครราชสีมา 
ความสำคัญและที่มาของโครงการ 
            ห้องปฏิบัติการแสงสยาม สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีภารกิจหลักในการให้บริการแสงซินโครตรอนเพื่องานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศ ทั้งยังเป็นห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ทั้งยังได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับวงการวิทยาศาสตร์โลก นอกจากนั้นยังดำเนินพันธกิจหลักในการสร้างบุคคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 

            เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านแสงซินโครตรอนสู่กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ที่มีเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง โดยจัดโครงการนำร่องเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีพื้นฐานความสนใจด้านวิทยาศาสตร์  ได้เรียนรู้จักเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน การนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ซึ่งการที่เยาวชนได้เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย รวมทั้งได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานภายใน “ห้องปฏิบัติการแสงสยาม” เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนให้แก่เยาวชนไทย ร่วมสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นในการพัฒนาตนเองสู่การศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงต่อไปในอนาคต ทั้งยังสร้างโอกาสที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เผยแพร่ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้ต่อไป  ส่วนงานประชาสัมพันธ์ จึงได้ร่วมกับ เว็บไซต์วิชาการดอทคอม  จัดโครงการโครงการ “ค่ายแสงแห่งอนาคต แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 2” โดยคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศ ที่ส่งผลงานเรียงความเพื่อกระตุ้นความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ไทยสู่อาเซียน” ผู้ผ่านคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเดินทำกิจกรรมสัมผัสเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

            1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของการเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนระดับชาติ
            2. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสู่เยาวชน ในยุคสังคมออนไลน์ Social Media ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมทางด้านวิชาการ
            3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์     ได้สัมผัสกับการบรรยากาศการทำงานภายในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
            4. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง สถาบันฯ ร่วมกับสื่อออนไลน์ที่มีผลงานสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง  เช่น เว็บไซต์วิชาการ กับเยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายหลัก

            เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์จากทั่วประเทศ  ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์  ผ่านเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ซึ่งมีสถิติผู้เข้าชมกว่า 53,000 Uip/วัน 

เป้าหมายรอง

            นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปในสังคมออนไลน์ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและมีการขยายเครือข่ายกว้างขวาง

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

            เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน จากทั่วประเทศ โดยพิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ไทยสู่อาเซียน” ใช้ตัวอักษร Angsana New 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กำหนดการดำเนินกิจกรรม
            เปิดรับสมัคร    วันที่ 16 มีนาคม – 21 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่าน www.vcharkarn.com
                                                            (http://study.vcharkarn.com/camp/show/35)
            ประกาศผลคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 27 เมษายน 2556 ผ่านทาง www.vcharkarn.com, www.slri.or.th 
            วันที่จัดกิจกรรม        วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2556 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายแสงแห่งอนาคต แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 2”

            1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
            2. เยาวชนที่มีความสนใจศึกษาต่อ และทำงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์
            3. เยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรม
            4. เยาวชนต่างจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมีขึ้นรถ ณ จุดนัดหมายเองได้ รวมทั้งไม่มีปัญหาด้านการเดินทาง และที่พัก
            5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1. เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจ ทางด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนผ่านการสืบค้นข้อมูลทางสื่อสารออนไลน์ และทราบทัศนคติทางด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย
            2. เยาวชนผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้สัมผัสกับการบรรยากาศการทำงานภายในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
            3. สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ระหว่างสถาบันฯ กับสื่อสารออนไลน์ทางด้านวิชาการที่มีผลงานสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง
            4. สื่อมวลชนเข้าร่วมเผยแพร่ข่าวกิจกรรม ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา
กำหนดการ
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 
            08.30 – 09.00 น.   คณะพร้อม ณ บริษัท วิชาการดอทคอม  อาคารซอฟแวร์พาร์ค แจ้งวัฒนะ กทม.
                                          ออกเดินทางไปสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จังหวัดนครราชสีมา
            12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สซ.
            13.30 น.  พิธีเปิดโดย รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
                                         ห้องออดิทรอเรียม ชั้น 4 อาคารสิรินธรวิชโชทัย
            13.30 – 16.30 น.  การบรรยายพิเศษ “แสงแห่งอนาคต..แสงซินโครตรอน”
                                                - โครงสร้างอะตอมพื้นฐาน โดย ดร.วุฒิไกร บุษยาพร
                                                - ธรรมชาติของอิเล็กตรอนและการเกิดอิเล็กตรอนอิสระ โดย ดร.พินิจ กิจขุนทด
                                                - อันตรกิริยาระหว่างอิเล็กตรอน สนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก โดย ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล
                                                - การเกิดแสงซินโครตรอน โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์
                                                - การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน โดย ดร.วุฒิไกร บุษยาพร
                                                - เครื่องกำเนิดแสงสยาม โดย ดร.ประพงษ์ คล้ายสุบรรณ์
                                                - นำชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม โดย ดร.วุฒิไกร บุษยาพร
            17.00 – 18.00 น. เข้าที่พัก สุรสัมมนาคาร ทำภารกิจส่วนตัว
            18.00 – 21.30 น. รับประทานอาหารค่ำ – เดินชมตลาดนัดกลางแจ้งเซฟวัน/ไหว้ย่าโม
                                                กลับที่พักสุรสัมมนาคาร - พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2556

            07.30 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ สุรสัมมนาคาร
            08.30 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม 2 กลุ่ม
                                                กลุ่มที่ 1 เรื่อง การกระเจิงของรัทเทอร์ฟอร์ด โดย ดร.วุฒิไกร บุษยาพร
                                                กลุ่มที่ 2 เรื่อง Helmholz Coilz โดย ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล
                                    พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร
            12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สซ.
            13.30 – 14.30 น. เข้าชม พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินนครราชสีมา
            14.30 – 18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
 สนับสนุนโดย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เว็บไซต์วิชาการ.คอม คุณกาญจนิดา กิตติสุบรรณ
Tel. : 02-5832802
E-mail : star@vcharkarn.com  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์