รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน  นางสิริพรรณ  ไชยวรรณ

สถานที่  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครตรัง

ปีการศึกษา  2554

บทคัดย่อ

            รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1.เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)  ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย  3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

                1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ  สรุปได้ว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ 90.63/89.49

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ก่อนการใช้และหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง
ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
26.21 และ 34.58 คะแนน ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

    3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พบว่า เป็นไปในทางบวกระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจตั้งแต่ระดับมากถึงระดับมากที่สุด 4.25 ถึง 4.75 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

    สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ฉันคือมัคคุเทศก์น้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์