กลุ่ม IT ม. 4/2

รูปภาพของ rsmniphon

ให้นักเรียน เข้ามาเขียนชื่อ-สกุล เลขที่  แล้วเขียนคำถามพร้อมเฉลย เพื่อเป็นแนวทางให้ตัวแทนของเพื่อนๅ ทุกกลุ่มใช้เตรียมตัวไปแข่งขันในวันที่ 4 ก.ค. 2556 ที่มทส ที่ช่องแสดงความคิดเห็น เมนูด้านล่าง คนละ 5 คำถาม โดยคำถามและเฉลยที่ต้องการมีเนื้อหาเกี่ยวกับ 1.Hardward 2.Software 3.ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 4.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การใช้ITไปการประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ในด้านต่างๆ

BACK

รูปภาพของ RS51393

นาย ภูวิช  ศิริโภคานนท์ ชั้น ม.4/2 เลขที่ 25

1.ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ก. AMD ข. Celeron
ค. Pentium ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ง.ถูกทุกข้อ

2.ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของเครือข่ายแลน (LAN)

ก. มีความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำ

ข.  มีการขอใบอนุญาตก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

ค.ใช้เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 10 เครื่อง

ง. เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะไม่เกิน 10 กม.

เฉลย ง.  เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ในระยะไม่เกิน 10 กม.

3.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท

ตอบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มี 6 ประเภท

1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่หรือแลน        (Local  area  network  :  LAN
2.เครือข่ายนครหลวงหรือแมน                        (Metropolition  area  network  :  MAN)

3.เครือข่ายบริเวรกว้างหรือแวน                       (Wide  area  network  :  WAN)
4.เครือข่ายภายในองค์กรหรืออินทราเน็ต          (Intranet)
5.เครือข่ายภายนอกองค์กรหรือเอกซ์ทราเน็ต    (Extranet)
6.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต                                  (Internet)

4.ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ

ก.ข้อมูลจากกการจดบันทึก

ข.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ค.ข้อมูลจากสถิติ

ง.ข้อมูลจากเครื่องอ่านบาร์โค๊ด

เฉลย ข.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

5.อิทธิพลของคอมพิวเตอร์ต่อการศึกษามีอะไรบ้าง

ตอบ ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น มีความสะดวกสบาย ทันสมัย ก้าวทันทุกสถานการณ์

รูปภาพของ rsm51048

นายธีรภัทร ลาดนอก ม.4/2 เลขที่ 30
1.คอมพิวเตอร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย
มี 3 ประเภท คือ
1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์(Supercomputer)
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถประมวลผล
ได้รวดเร็วที่สุด นิยมใช้ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐ
อเมริกา วงการออกแบบหรือสร้างภาพยนตร์
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe compute)
นิยมใช้ในธนาคารและสายการบิน
3. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(Personal computer)
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน
2. ในปัจจุบัน USB Handy drive เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่
ได้รับความนิยม เพราะเหตุใด
สามารถเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก รวดเร็ว
สามารถเสียบเข้าถอดออกได้โดยไม่ต้องรีสาร์ท
เครื่องคอมพิวเตอร์
3.ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเช่นลบแฟ้มข้อมูลผิดหารเราต้องการกลับคืนจะใช้คำสั่งใด
ตอบ ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIn
4.คอมพิวเตอร์ยุคใด ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นหลัก
ตอบ คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
5. คอมพิวเ.ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)หมายถึงอะไร
ตอบ คือ ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุดตอร์ยุคในยุคปัจจุบัน

นาย สุทธิพล พรรณลึก ชั้นม4/2เลขที่7

1เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรบ้าง

 

Ans เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเช่น การเรียนการสอน

 

2Computer network แยตามการเชื่อมโยงกี่ชนิดอะไรบ้าง

 

Ans 2 ชนิด local area network wide area network

 

3ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันประเทศเป็นอย่างไร

 

Ans จรวดสามารถวิ่งเข้าหาติดรามเป้าหมายอัตโนมัติ

 

I phone เสนอโดยใคร วันที่เท่าไร

ans สตีฟ จอบส์ 9 jan 2550

 

 

5

 

4g. มีลักษณะแตกต่างจาก 3g อย่างไร

ans เครือข่ายไร้สายความเร็วสูงกว่าไม่ต้องใช้สายเคเบิล

 

 

 

6 CD-ROM มีหลายชนิดได้แก่อะไรบ้าง ans CD-R CD-RW DVD

นายศุภณัฏฐ์ คัมภิรานนท์ ม 4/2 เลขที่13

1 ฮาร์ดแวร์ คือ อะไร

ตอบ ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น

2 ระบบ 3G คืออะไร

ตอบ 3G เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องมาจากจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการให้บริการระบบเสียง และ การส่งข้อมูลในขั้นต้น ซึ่งยังมีข้อจำกัดอยู่มากในด้านความรวดเร็วและคุณภาพของข้อมูลที่ทำการส่ง โดยการพัฒนาของ 3G ทำให้เกิดการใช้บริการแบบมัลติมีเดีย และส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น ทำให้มีการรับส่งข้อมูลที่มากกว่า ทำให้ประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลตลอดจนแอพพลิเคชั่นต่างๆดีขึ้น รวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถใช้บริการมัลติมีเดียได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยผ่านอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูล และเทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ และ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

โดเมนเนมที่ลงท้าย ด้วย .th ประกอบด้วย อะไรบ้าง

ตอบ ac.th ย่อมาจาก Academic Thailand สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทย

        .co.th ย่อมาจาก Company Thailand สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจในประเทศไทย

        .go.th ย่อมาจาก Government Thailand สำหรับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล

        .net.th ย่อมาจาก Network Thailand สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจด้านเครือข่าย

        .or.th ย่อมาจาก Organization Thailand สำหรับหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร

        .in.th ย่อมาจาก Individual Thailand สำหรับของบุคคลทั่วๆ ไป

CPU คืออะไร

ตอบ CPU หรือ Central Processing Unit คือหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จึงขาดซีพียูไม่ได้ ซีพียู เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์

IP Address คืออะไร  
ตอบ 
IP Address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด  เช่น 192.168.100.1 หรือ 172.16.10.1  เป็นต้น

 

รูปภาพของ rsm51053

นาย ธนพงษ์ วัฒนากิจพานิช ม.4/2 เลขที่ 6

CoolCoolCoolCool

1.ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer) หรือ พีซี (personal computer หรือ PC) คืออะไร ?

ตอบ คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาดตั้งโต๊ะ (desktop computer) หรือขนาดเล็กกว่านั้น เช่น ขนาดสมุดบันทึก (notebook computer) และขนาดฝ่ามือ (palmtop computer) ไมโครคอมพิวเตอร์ได้เริ่มมีขึ้นในปีพ.ศ. 2518 ถึงแม้ว่าในระยะหลัง เครื่องชนิดนี้จะมีประสิทธิภาพที่สูง แต่เนื่องจากมีราคาไม่แพงและมีขนาดกะทัดรัด ไมโครคอมพิวเตอร์จึงยังเหมาะสำหรับใช้ส่วนตัว ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ถูกออกแบบสำหรับใช้ที่บ้าน โรงเรียน และสำนักงานสำหรับที่บ้าน เราสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการทำงบประมาณรายรับรายจ่ายของครอบครัวช่วยทำการบ้านของลูกๆ การค้นคว้าข้อมูลและข่าวสาร การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail หรือ E - mail) หรือโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต (internet phone) ในการติดต่อทั้งในและนอกประเทศ หรือแม้กระทั่งทางบันเทิง เช่น การเล่นเกมบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับที่โรงเรียน เราสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการช่วยสอนนักเรียนในการค้นคว้าข้อมูลจากทั่วโลกสำหรับที่สำนักงาน เราสามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการช่วยพิมพ์จดหมายและข้อมูลอื่นๆ เก็บและค้นข้อมูล วิเคราะห์และทำนายยอดซื้อขายล่วงหน้า

2.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) คืออะไร ?  

ตอบ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมาก และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่น ๆ เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคาแพงมาก มีขนาดใหญ่ สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์ได้หลายแสนล้านครั้งต่อวินาที และได้รับการออกแบบ เพื่อให้ใช้แก้ปัญหาขนาดใหญ่มากทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การพยากรณ์อากาศล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวัน การศึกษาผลกระทบของมลพิษกับสภาวะแวดล้อมซึ่งหากใช้คอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ แก้ไขปัญหาประเภทนี้ อาจจะต้องใช้เวลาในการคำนวณหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้น ในขณะที่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากการแก้ปัญหาใหญ่ ๆ จะต้องใช้หน่วยความจำสูง ดังนั้น ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จึงมีหน่วยความจำที่ใหญ่มาก ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ตั้งแต่รุ่นที่มีหน่วยประมวลผล (processing unit) 1 หน่วย จนถึงรุ่นที่มีหน่วยประมวลผลหลายหมื่นหน่วยซึ่งสามารถทำงานหลายอย่างได้พร้อม ๆ กัน

3.เน็ตบุ๊ค (netbook or laptop)คืออะไร

ตอบ คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์และเล็กกว่าโน้ตบุ๊ค ถูกออกแบบไว้เพื่อนำติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา

 

4.โน้ตบุ๊ค (notebook or laptop)คืออะไร

ตอบ คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ ถูกออกแบบไว้เพื่อนำติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา ในปัจจุบันมีขนาดพอๆกับสมุดที่ทำด้วยกระดาษ

 

5.อัลตร้าบุ๊ค (Ultrabook) คืออะไร ?

ตอบ คือ คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์และมีขนาดเท่ากับโน้ตบุ๊ค ถูกออกแบบไว้เพื่อนำติดตัวไปใช้ตามที่ต่างๆ และน้ำหนักเบากว่าโน้ตบุ๊ค และเน้นความสวยงาม ทันสมัย แปลกใหม่

6.มินิคอมพิวเตอร์ (minicomputer) คืออะไร ?

ตอบ คือ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ซึ่งสามารถบริการผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อม ๆ กัน แต่จะไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะบริการผู้ใช้ในจำนวนที่เทียบเท่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ จึงทำให้มินิคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง หรือสำหรับแผนกหนึ่งหรือสาขาหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น

 

7.แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ (tablet computer) คืออะไร

ตอบ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ในขณะเคลื่อนที่ได้ ขนาดกลางและใช้หน้าจอสัมผัสในการทำงานเป็นอันดับแรก มีคีย์บอร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจิตอลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คีย์บอร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน๊คบุ๊คแบบ convertible ที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและมีแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบหมุนหรือแบบสไลด์ก็ตาม 

นาย พิตรพิบูล ทองนพเก้า ม.4/2 เลขที่ 22

1.3G 2100 คือ อะไร

ตอบ  3G ที่มีคลื่นความถี่ 2100 ซึ่งเป็นย่านความถี่มาตรฐานที่ใช่กันทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้การรับส่งข้อมูลมีความเร็วมากขึ้นและการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้น

2.ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต่างกันอย่างไร

ตอบ  ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบที่สามารถจับต้องได้ โดยทั่วไปมักเป็น อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และนอกเครื่อง ส่วนซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ต้องการโดยจะบรรจุคำสั่งต่างๆ

3. binary digit คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

ตอบ  เป็นเลขฐานสองที่ประกอบตัวเลขเพียง 2 ตัวเท่านั้นคือ 0 กับ 1 ซึ่งโดยปกติข้อมูลที่จะนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นั้น จะต้องมีการแปลงรูปแบบหรือสถานะให้คอมพิวเตอร์เข้าใจเสียก่อนจึงสามารถเอามาใช้งานในการประมวลผลเลขต่าง ๆ ได้ซึ่งโดยปกติจะเรียกว่า สถานะแบบดิจิตอลซึ่งมี 2 ลักษณะเท่านั้นคือ เปิด (1) ปิด (2)

4.ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ที่ถือว่าเป็นเหมือนกับ”สมอง”และประกอบด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง

ตอบ  CPU หรือ หน่วยประมวลผลกลางเปรียบเหมือนกับ"สมอง"ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการประมวลผลคำสั่งที่ได้รับมาว่าจะให้ทำอะไรบ้าง ประกอบด้วยหน่วยสำหรับการทำงานแบ่งออกเป็น ส่วน ๆ คือ
                 - หน่วยควบคุม

                 - หน่วยคำนวณตรรกะ 

                 - ริจิสเตอร์

5.ROM  และ RAM  แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ   ROM เป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเขียนหรือบันทึกเพิ่มเติมได้ โดยปกติจะเป็นการเก็บคำสั่งที่ใช้บ่อยและเป็นคำสั่งเฉพาะ มีอยู่กับเครื่องอย่างถาวรแม้ไฟจะดับก็ไม่สามารถทำให้คำสั่งต่างๆ หายไปได้ ส่วน RAM เป็นหน่วยความ
จำอีกแบบหนึ่งแต่เมื่อไฟดับหรือปิดเครื่องข้อมูลต่างๆจะถูกลบเลือนหายไปหมด นิยมใช้สำหรับจด จำคำสั่งในระหว่างที่ระบบกำลังอยู่เพียงเท่านั้น สามาเปลี่ยนแปลงแก้ไข้ได้ตลอดเวลา

นาย วิศรุต กิมาวะหา ม.4/2 เลขที่  29

 

1.BIOS คือ อะไร

ตอบ  ส่วนของโปรแกรมซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและอุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์  

ย่อมาจาก Basic Input output System

 

2.MICT คืออะไร

ตอบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

3.ฮาร์ดแวร์ กับ ซอฟต์แวร์ แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ ฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารรถจับต้องได้(นามธรรม) 

ซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามคำสั่งที่เราต้องการ

 

4.Virus Computer มีกี่ชนิด อะไรบ้าง และแต่ล่ะอย่างมีหน้าที่อะไรบ้าง

ตอบ มี  3 ชนิด คือ  1.boot sector viruses หลักการทำงาน คือ จะ copy ตัวมันเองลงบน แผ่น diskette และลงบน boot sector ของ hard disk

ติดต่อได้เพียงจากแผ่น diskette เท่านั้น

 2.program viruses หลักการทำงานคือ จะติดต่อกับ executable files ซึ่งได้แก่ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .COM หรือ .EXE 

และยังสามารถติดต่อไปยังไฟล์อื่นๆซึ่งโปรแกรมที่ลง ท้ายด้วย .COM หรือ .EXE เรียกใช้ ไฟล์เหล่านี้

 3.macro viruses หลักการทำงานคือ จะติดต่อกับไฟล์ซึ่งใช้เป็น ต้นแบบ (template) ในการสร้างเอกสาร (documents หรือ spreadsheet) 

หลังจากที่ต้นแบบในการใช้สร้างเอกสารติดไวรัสแล้ว ทุกๆ เอกสารที่เปิดขึ้นใช้ด้วยต้นแบบอันนั้นจะเกิดความเสียหายขึ้น

 

5.องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง แต่ล่ะอย่างมีหน้าที่อะไร

ตอบ   1.ฮาร์ดแวร์ ( Hardware ) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารรถจับต้องได้(นามธรรม) 

   2.ซอฟต์แวร์ ( Software ) ชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำให้คอมพิวเตอร์เป็นไปตามคำสั่งที่เราต้องการ

   3.บุคลากร ( Peopleware ) เป็นตัวกำหนดถึงประสิทธิภาพถึงความสำเร็จและความคุ้มค่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์

   4.ข้อมูลและสารสนเทศ 

     4.1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วใช้ตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ต่างๆ ทำความหมายแทนสิ่งเหล่านั้น

     4.2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อสรุปต่างๆ ที่ได้จากการนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ หรือผ่านวิธีการที่ ได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำข้อสรุปไปใช้งานหรืออ้างอิง 

   5.กระบวนการทำงาน ( Procedure ) กระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 

 

 

นาย รัฐศิลป์  พลดงนอก ม.4/2 เลขที่ 8

1.จงบอกรายละเอียดของ อินเทอร์เน็ต

ตอบ บริษัทซีร็อกซ์ ได้สร้างมาตรฐานสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายเฉพาะบริเวณ(LAN) ขึ้น ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่เป็นมาตรฐานหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด

2.จงบอกข้อเสียของฮาร์ดดิสก์

ตอบ 2.1 ต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากเนื่องจากต้องหมุนอยู่ตลอดเวลา

      2.2 การเคลื่อนย้ายเครื่องอาจทำให้หัวอ่านไปกระทบกับฮาร์ดดิสก์ซึ่งจะทำให้ข้อมูลถูกทำลาย

3.จงบอกข้อดีของซีดีรอม

ตอบ 3.1 ความจุข้อมูลสูง

      3.2 มีความทนทาน

      3.3 อายุใช้งานนาน

4.ซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกและมัลติมีเดียมีอะไรบ้าง

ตอบ Adobe InDesign , Adobe lllustrator, Abobe Photoshop

5.ทีโอดอร์ ไมแมน ค้นพบ สิ่งที่เป็นลำแสงขนานที่มีความเร็วสูงและมีความยาวคลื่นที่ตายตัว เรียกว่าอะไร

ตอบ เลเซอร์

รูปภาพของ rs_mosmoouan

 นายสุภนัย  กฤตนัย   ม.4/2  เลขที่ 2

1.Driver มีความสำคัญอย่างไร

- Driver เป็นซอฟต์แวร์ที่เหมือนเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง Hardware และซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง ให้สามารถทำงานร่วมกันได้

 

2.IP มีความสำคัญอย่างไร

- IP (Internet Protocol) คือเลขรหัสของเครื่องที่ใช้เชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ต ซึ่งนอกจากจำเป็นต่อการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว IP ยังมีความสำคัญในการใช้ระบุเครื่อง และอาจรวมถึงตำแหน่งของเครื่องภายในเครือข่าย ซึ่งมีประโยชน์สำหรับใช้ในการตรวจสอบอีกด้วย

 

3.IPv6 คืออะไร

- IPv6 (Internet Protocol version 6) คือเลขที่อยู่ IP ที่มีการสำรองเอาไว้หลังจากที่ IPv4 เต็ม โดย IPv6 นี้ ได้มีการเปลี่ยนระบบฐานตัวเลขจากเดิม โดยใน IPv4 จะใช้เลขฐานสิบ 32-bit ในขณะที่ IPv6 จะใช้เลขฐานสิบหก 128-bit ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและมีความปลอดภัยสูงกว่า IPv4

4.เรามักจะพบ .co.th หลังเว็ปไซต์บ่อยๆ อยากทราบว่าคืออะไร

.co.th เป็นโดเมนเนมสำหรับองค์การธุรกิจ (Commercial) ในประเทศไทย

5. เรามักจะพบ .ac.th หลังเว็ปไซต์ต่างๆ อยากทราบว่าคืออะไร

- .ac.th เป็นโดเมนภายในประเทศไทย สำหรับสถานศึกษา (Academic organization) ต่างๆ ซึ่งชื่อของโดเมนที่จดทะเบียนต้องเป็นชื่อของสถานศึกษานั้น ๆ หรือชื่อย่อของชื่อสถานศึกษา จะต้องใช้สำเนาเอกสารการขออนุญาตก่อตั้งสถานศึกษาเป็นหลักฐานในการจดทะเบียน

นายณภัทร ชวมณีนันท์ เลบที่ 11

1.CEOคนปัจจุบันของappleคิอใคร

ตอบ Tim Cook

2.  3D คืออะไร

ตอบ ในคอมพิวเตอร์ 3D (3 มิติ) เป็นการแสดงภาพที่ทำให้เห็นด้านลึก 

3.จอLED คืออะไร

ตอบ LED TV ย่อมาจาก Light Emitting Diode เป็นหลอดไฟขนาดจิ๋วซึ่งใช้หลอด LED เป็นตัวกำเนิดแสง

4. Digital Tvที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้คืออะไร

ตอบ ทีวีที่รองรับการออกอากาศในรูปแบบดิจิตอลให้สัญญาณภาพและเสียงที่มีคุณภาพดีกว่าแบบอนาล็อก (HD)

5.ในปัจจุบันสัญญาณHD มีกี่รูปแบบ

ตอบ 3 รูปแบบ คือ

  1. 720p มีความละเอียดของภาพ 720 เส้น และใช้การสแกนภาพแบบ Progressive

  2. 1080i มีความละเอียดของภาพ 1080 เส้น และใช้การสแกนภาพแบบ Interlaced

  3. 1080p มีความละเอียดของภาพ 1080 เส้น และใช้การสแกนภาพแบบ Progressive

นายปิโยรส  ทิพย์มงคล ม.4/2 เลขที่15

1.CPU ย่อมาจากอะไรและมีหน้าที่อะไร

ตอบหน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit  หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล

2.OS  คืออะไร

ตอบOperation System เป็นซอฟแวร์ใช้ในการดูแลคอมพิวเตอร์  เช่น Windows  UNIX

3.internet เกิดขึ้นเมื่อใด

ตอบค.ศ.1969 จากเครือข่าย ARPANET ของสหรัฐอเมริกา

4.ภาษาJAVA เกิดขึ้นเมื่อใดและมีข้อดีอย่างไร

 ตอบปีค.ศ.1990 โดยบริษัทSun  Microsystem ใช้สำหรับเขียนโปรแกรม ข้อดีคือสามารถใช้งานได้ทุกระบบ

5.เราสามารถใช้คอมช่วยในการศึกษาอย่างไร

ตอบใช้ในการช่วยสอน ทำให้เห็นภาพMultimedia ทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้น

นาย พลกฤษณ์  นิภาธร ม.4/2 เลขที่ 16

 

1) Youtube ก่อตั้งโดยใคร เมื่อวันที่เท่าไหร่

ตอบแชด เฮอร์ลีย์, สตีฟ เชง และ ยาวีด คาริม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548

2) 3G ตัว G ย่ิอมาจากคำว่าอะไร

ตอบ : Generation 1G - ระบบ Analog 

                         2G - ระบบ Digital 

                         3G - ระบบ Wireless

3) IP Address ที่อยู๋ในคอมคอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร

ตอบ : หมายเลขประจำตัวคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เชื่อมต่ออยู๋ในเครือข่าย

4) ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร                                                                                                                                                                  ตอบMicrosoft Windows ME

5) อินเตอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.ใด

ตอบ : พ.ศ. 2530

นายณัฐพงษ์ นันกลาง ม.4/2 เลขที่ 10


1.Random Access Memory เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ใด


 
   ตอบ รับข้อมูลที่เป็นภาพเคลื่อนไหว2.หน้าที่ของซอฟต์แวร์ภาษา (Language Software)คืออะไร


   ตอบ  เป็นเครื่องมือในการสร้างคำสั่งหรือโปรแกรม


3.การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการโอนถ่ายข้อมูลและสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ หมายถึงอะไร


    ตอบ  เครือข่ายคอมพิวเตอร์


4. ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์คือภาษาอะไร


    ตอบ โพรโทคอล 


5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานด้านการศึกษามีประโยชน์อย่างไร


    ตอบ  สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายต่างๆส่งผลให้โรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารมีโอกาศได้ศึกษา


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

รูปภาพของ rsmniphon

ข้อ 1. เฉลยผิด ข้อ 2. คำถามง่ายไป เรื่องซอฟต์แวร์ภาษา ต้องรู้ในเรื่องการแบ่งภาษาคอมพิวเตอร์ออกเป็น 4 ระดับ การใช้งานแตกต่างกัน มีรูปแบบการแปร 2 แบบ อินเตอร์พีทเตอร์ และคอมไพเลอร์ ข้อ 3.,4 คำถามง่ายไป ต้องมีความรู้เรื่องชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโพโตคอล  หน้าที่การทำงาน ข้อ 5 ยังไม่ชัดเจน ให้ระบุรูปแบบ เทคนิควิธี 

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มที่ 3
1.นายเขาว์ณวุฒิ ธิติธรรมมงคล เลขที่ 4 (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาITที่มทส.)
2.นายณภัทร ชวมณีนันท์ เลขที่ 11 (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาITที่มทส.)
3.นายชวิศ พงศาวกูล เลขที่ 23
4.นายศุภณัฏฐ์ คัมภิรานนท์ เลขที่ 24
5.นายวิศรุต กิมาวะหา เลขที่ 29
6.นายณัฐพงธ์ นันกลาง เลขที่ 10
7.นายธนธรณ์ ครบนพรัตน์ เลขที่ 5
8.นายธนพงษ์ วัฒนากิจพานิช เลขที่ 6
9.นายปิโยรส ทิพย์มงคล เลขที่ 15
10. นายเตชิต กองวิบูลศิริ เลขที่ 12

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่ม 2
1.นายวรพล วงษ์ประพันธ์ เลขที่ 18 (ตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาITที่ มทส.)
2.นายสุภนัย กฤตนัย เลขที่ 2 (ตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหาITที่ มทส.)
3.นายณัฐภัทร ชัยบัณฑิตย์ เลขที่ 14
4.นายพลกฤษณ์ นิภาษร เลขที่ 16
5.นายศุภชัย ริมสันเทียะ เลขที่ 17
6.นายพชรพล เพ็ชรภักดี เลขที่ 9
7.นายณัฐวรรธน์ ศรีเพ็ชร เลขที่ 19
8.นายพีรภัทร ลาดนอก เลขที่ 30
9.นายณัฐชน สุขะปรเมษฐ เลขที่ 26
10.นายรัฐศิลป์ พลออนอก เลขที่ 8

รูปภาพของ rsmniphon

กลุ่มที่ 1
1.นายภูวิช ศิริโภคานนท์ เลขที่ 25 (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหา IT ที่ มทส.)
2.นายชญานิน จันทนานนท์ เลขที่ 21  (เป็นตัวแทนกลุ่มไปตอบปัญหา IT ที่ มทส.)
3.นายพสธร พวงพรศรี เลขที่ 28 
4.นายสุทธิพล พรรณลึก เลขที่ 7
5.นายปัณณธร ชัยประเสริฐ เลขที่ 27
6.นายพิตรพิบูล ทองนพเก้า เลขที่ 22
7.นายภัทรดนัย รากกระโทก เลขที่ 24
8.นายเตชินท์ กองวิบูลศิริ เลขที่ 20
9.นายวันเฉลิม นาคายน เลขที่ 1
10.นายปิยชัย บรรยงค์ เลขที่ 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์