รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  บรรยากาศ  

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน              นางณัฐิยา  เรืองบุญ

ปีการศึกษา           2555

 

บทคัดย่อ

 

                   ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ (1)  เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  บรรยากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  บรรยากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้   ชุด  บรรยากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  บรรยากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2  โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2555        จำนวน  20  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารายงานประกอบด้วย  หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด บรรยากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  9  เล่ม คือ  เรื่อง  บรรยากาศบ้านทุ่ง เรื่อง อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง  เรื่อง ความชื้นของอากาศ  เรื่อง ลมฟ้าอากาศ   เรื่อง  พายุหมุน   เรื่อง น้ำในอากาศ  เรื่อง  ภาวะโลกร้อน  เรื่อง  รูโหว่โอโซน  และ เรื่อง  พยากรณ์อากาศ   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุด  บรรยากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.28 - 0.80  ค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.23 - 0.59 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.86       และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ จำนวน 20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ระหว่าง  0.46 - 0.80   และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพ  การหาดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐาน  โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test   แบบ  Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน           

               

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  บรรยากาศ   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.81/84.67  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ ชุด  บรรยากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หลังเรียนสูงกว่า   ก่อนเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   3.  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้  ชุด  บรรยากาศ   กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ  0.6642  หมายความว่า  นักเรียน  มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6642  หรือคิดเป็นร้อยละ  66.42

                  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้    ชุด  บรรยากาศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.49

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์