รายงานการพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint)

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

ผู้ศึกษาค้นคว้า   นางสาวรัล  นุชประหาร

ปีการศึกษา 2554

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ฯ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ฯ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 156 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554  โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จำนวน 6 เรื่อง 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ ค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า 

           1.  ประสิทธิภาพของชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องการใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.67/82.08 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

           2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องการใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดหนังสือที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การใช้โปรแกรมเพนท์ (Paint) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์