รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3

นางสาวชนัดดา ธนตรีโรจน์  ๒๕๕๖: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตำแหน่ง  ครู   โรงเรียนวัดสร้อยทอง  สำนักงานเขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

 บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

          กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รงเรียน วัดสร้อยทอง
สำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 34 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย  (Simpe Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
t-test Dependent

          ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
3 เรื่อง มาตรา กก มหัศจรรย์ มีประสิทธิภาพ 92/91  มาตรา กด
สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ
89/90  มาตรา กบ หรรษา มีประสิทธิภาพ 93/97 มาตรา กน พาเพลิน มีประสิทธิภาพ 93/96 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และ 2) คะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน ชุด คำที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงมาตรา สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 75 คน กำลังออนไลน์