การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิก ช

บทคัดย่อ

 

ผู้รายงาน              ส.ต.ต.กัมปนาท   เกษแก้ว               

ชื่อเรื่อง                  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

                                เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิก

                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4          

สถานศึกษา          โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์   อำเภอท่าตูม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                มัธยมศึกษา  เขต 33   จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ทำการศึกษา   2555

           

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งานโปรแกรมกราฟิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 รายวิชา การใช้งาน

โปรแกรมกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5   4)  เพื่อเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ก่อนเรียนและหลังจากเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5   5)  เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้   เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5

                                การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการทดลอง    ลักษณะเป็นแบบกึ่งทดลอง   โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่  4/1   ภาคเรียนที่  2   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์   อำเภอท่าตูม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  จังหวัดสุรินทร์   ปีการศึกษา  2555  จำนวน  40  คน   โดยนักเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ   1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5  10   แผน    2)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5     จำนวน  10   บทเรียน     3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5   ที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ   0.75    ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง   0.25 - 0.78      และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง   0.28 – 0.74    วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต    ค่าเฉลี่ยเลขคณิตร้อยละ   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และค่าที  (t-test)   

 

ผลการศึกษาพบว่า

   1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5   ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น        มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ  84.48/83.17     นั่นคือ                    ค่า   E1 / E2  =   84.48/83.17    กล่าวคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

                2.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.71  กล่าวคือ   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5   ที่ผู้ศึกษาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับได้

                3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้    คือสูงกว่าร้อยละ  70   ของคะแนนสอบทั้งฉบับ   

                4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์    ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                5.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์    ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5  หลังเรียนและหลังจากทดสอบหลังเรียนแล้วเป็นเวลา  2  สัปดาห์  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    นั่นคือ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ มีความคงทนในการเรียนรู้เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Cs5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์