การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31202 เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31202  เ

                เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ผู้จัดทำ       นางสุกัญญา  เมฆฉาย

โรงเรียน      ธรรมโชติศึกษาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ปีการศึกษา  2555

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  จำนวน  42  คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที  (t-test  Dependent  Samples)

                                     ผลการศึกษาพบว่า

                                    1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าประสิทธิภาพ 78.46/77.86  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่กำหนดไว้

                                   2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                                   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 62 คน กำลังออนไลน์