ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาต่อยอดเรือนจำอำเภอสีคิ้วสู่เรือนจำสีขาวตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้กลยุทธ์ 1 ฝ

ชื่อเรื่องงานวิจัย  :    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาต่อยอดเรือนจำอำเภอสีคิ้วสู่เรือนจำสีขาวตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้กลยุทธ์ 1 ฝ่าย 1 โซน


                         Factors influence to the extended development process on drug – free Sikhio Prison 


                         towards to drug – free Central Prison based (White Prison) on the Policy of Corrections


                         Department Ministry of Justice under one size one zone strategy.


                         (Central Prison based means White Prison)


ชื่อผู้วิจัย         :   ฌานิศา  เรือนจันทึก, ธีรรัตน์  กุลสาคร, วิเชียร  ทองพุ่ม,  สุพรรณี  ประเสริฐศรี


ปีที่ทำการวิจัย   :   2556


...............................................................................................................................................................................................................................


บทคัดย่อ


        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)เพื่อนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาต่อยอดเรือนจำอำเภอสีคิ้วสู่เรือนจำสีขาว ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์เชิงกระทรวงยุติธรรม ภายใต้กลยุทธ์ 1 ฝ่าย 1 โซน เชิงประจักษ์ ไปใช้ในด้านการพัฒนานโยบายการบริหาร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเอาชนะยาเสพติดในภาพรวมของประเทศด้วยแบบจำลองเรือนจำอำเภอสีคิ้ว หรือเรือนจำสีคิ้วโมเดล (SP Model) 2) เพื่อประเมินผลสภาพที่แท้จริงกระบวนการพัฒนาต่อยอดเรือนจำอำเภอสีคิ้วสู่เรือนจำสีขาวตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้กลยุทธ์ 1 ฝ่าย 1 โซน เชิงระบบสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดเรือนจำสีขาว ด้วยปัจจัยด้านบริบทและนโยบายยาเสพติด ปัจจัยด้านผู้ต้องขังปลอดยาเสพติด ปัจจัยด้านกระบวนการพัฒนาต่อยอด และปัจจัยด้านการคืนคนดีสู่สังคม 3)  เพื่อนำผลการบูรณาการวินัยเชิงมาตรการกับวินัยเชิงบวกจากความพึงพอใจของผู้ต้องขังหญิงต่อกระบวนการพัฒนาต่อยอดเรือนจำอำเภอสีคิ้วสู่เรือนจำสีขาว ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม ในการศึกษานำร่องโครงการหยดน้ำดีลงในใจ เพื่อต้านภัยยาเสพติด ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาปลอดยาเสพติด เป็นการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  development)  เชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรเป็นผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 1,182 คน เป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 1,008 คน และผู้ต้องขังหญิง จำนวน 104 คน  การวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ Path Analysis ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม LISREL For Windows Version 8.72 และการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปรากฏการณ์วิทยา  (Phenomenological  Study)   จากผู้ให้ข้อมูล  201  คนแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในเรือนจำอำเภอสีคิ้ว วิเคราะห์ ตีความ และสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction) ทำการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Methodology) และคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (ATLAS.ti Version 6.0.15 demo) รวมทั้งการศึกษานำร่องโครงการหยดน้ำดีลงในใจเพื่อต้านภัยยาเสพติด ในการพัฒนาผู้ต้องขังหญิงปลอดยาเสพติด และใช้เทคนิควิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) จากข้อค้นพบตามปรากฏการณ์ในการวิจัย


 


   ผลการวิจัยและพัฒนา


1.     การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ระหว่างการเก็บข้อมูลเกิดเหตุการณ์ค้นพบสารเสพติดในปัสสาวะผู้ต้ขังชาย และจับกุมการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในเรือนจำอำเภอสีคิ้ว เป็นยาบ้า และ              ยาไอซ์จึงต้องปรับเปลี่ยนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร 1,182 คน เป็นการใช้กลยุทธ์การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 550 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวอย่างตามโอกาสอำนวย (Opportrtunistic) เป็นผู้ต้องขังหญิง จำนวน 104 คน 2) กลุ่มตัวอย่างแบบผันแปรมากที่สุด (Maximum Variable) เป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 396 คน และเก็บข้อมูลภายหลังตรวจพบยาเสพติด ภายในระยะเวลา 1 เดือน จาก 3) กลุ่มตัวอย่างกรณีปลายสุด หรือเบี่ยงเบน (Extreme or Deviant Case) ประกอบด้วยผู้ต้องขังชาย จำนวน 50 คน ทำการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการพัฒนาต่อยอดเรือนจำอำเภอสีคิ้วสู่เรือนจำสีขาวตามนโยบายราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้กลยุทธ์ 1 ฝ่าย 1 โซน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีมากโดยพิจารณาจากค่า ไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 45.97 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 70 มีค่าความน่าจะเป็น (P-Value) เท่ากับ 0.98831 และค่ารากของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อเรือนจำอำเภอสีคิ้วคือผู้ต้องขังปลอดยาเสพติดและปัจจัยด้านการคืนคนดีสู่สังคม ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อเรือนจำสีขาวคือปัจจัยด้านบริบท และนโยบายยาเสพติด และปัจจัยด้านกระบวนการพัฒนาต่อยอด และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อเรือนจำสีคิ้ว คือ ปัจจัยด้านบริบทและนโยบายยาเสพติด ตัวแปรที่อิทธิพลทางอ้อมต่อเรือนจำสีขาว คือปัจจัยด้านการคืนคนดีสู่สังคมสำหรับปัจจัยด้านบริบทนโยบายเรือนจำสีขาวตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมมีอิทธิพลร่วมกับปัจจัยด้านการคืนคนดีสู่สังคมของเรือนจำอำเภอสีคิ้ว ภายใต้กลยุทธ์ 1 ฝ่าย 1 โซน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


 


2.   การวิจัยเชิงคุณภาพ  จากการศึกษาปรากฏการณ์ (Phenomenological Study) เรือนจำอำเภอสีคิ้วปฏิเสธโครงการเรือนจำสีขาว  ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเรือนจำอำเภอสีคิ้ว  กับผู้ต้องขังกลุ่มอิทธิพลเป็นตัวบ่งชี้เบาะแสการลำเลียงขนถ่ายยาเสพติด จากสถานที่แห่งหนึ่งลักลอบนำเข้าเรือนจำอำเภอสีคิ้ว  มีอิทธิพลทางตรงต่อการตรวจค้นจู่โจม การตรวจปัสสาวะ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การสร้างทักษะวิชาชีพ และผู้ต้องขังปลอดยาเสพติด  2) กิจกรรมหยดน้ำดีลงในใจเพื่อต้านภัยยาเสพติดเป็นนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาต่อยอดเรือนจำอำเภอสีคิ้วสู่เรือนจำสีขาว มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการวินัยเชิงมาตรการกับวินัยเชิงบวกส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงปลอดยาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ 1 ฝ่าย 1 โซน ของฝ่ายบริหารทั่วไป โซนที่ 5 มีประสิทธิผล ร้อยละ 20 ของพื้นที่การวิจัย 


 


 


 


 


      

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์