รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รูปภาพของ Somthawin

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัส  ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่oนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปีการศึกษา 2555 ชั้น ม.3/1 จำนวน 35 คนโดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส  ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส  ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าที t-test แบบ Dependent

ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้ 1) แบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 5 ชุด สรุปผลรวมค่าสถิติจากแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) ทั้ง 5 ชุด เท่ากับ 85.66 และค่าสถิติจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ทั้ง 5 ชุด เท่ากับ 85.09 

มีประสิทธิภาพ 85.66/85.09 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะทั้ง 5 ชุด สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
รหัส ค23102 เรื่อง สถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 (  = 4.52, S.D. = 0.57) แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัส  ค23102 เรื่อง สถิติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์