บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องที่ศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
                  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                  โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้ศึกษา          นางบุษยพร  ขมสนิท
ปีที่ทำการศึกษา    2555
บทคัดย่อ
                
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
                
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ (ท่าพลับสุนทร) มี 1 ห้องเรียน จำนวน 16 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ
(1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(3) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน และ
(4) แบบสอบถามความพึงพอใจ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่
ค่าประสิทธิภาพ
E1/E2
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                  ผลการศึกษาพบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มี
ประสิทธิภาพ 82.11/80.90เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และ
(3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ในระดับ “พึงพอใจมาก"
                 คำสำคัญ  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak