“มทร.พระนคร” ครบรอบ 9 ปี สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ กับ “ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ”

 

ครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เข้าสู่ปีที่ 10 สถาบันการศึกษาของรัฐบาลอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปนานแค่ไหน         เน้นปณิธาณทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติในทุกๆด้าน

            ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.พระนคร ยังคงสานต่อปณิธานอย่างแน่วแน่ โดยวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพในภูมิภาคเอเชีย โดยการผลักดันการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบวิว(Work Integrated Learning: Wil) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้สถานประกอบการและสถาบันการศึกษายังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานและหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในรูปแบบe -learning เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร การจัดการเรียนการสอน และการสอบ จนกระทั่งขั้นตอนการสำเร็จการศึกษา

ในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในปี 2558 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ภาษาขึ้นที่คณะศิลปศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพด้านภาษาให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอกในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งจัดทำและพัฒนาข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถาบันทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญคือการมุ่งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษากับต่างประเทศในรูปแบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนนักศึกษาด้านการ  สหกิจศึกษานานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจเข้ารับการสหกิจศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย คาดว่าในอนาคตจำนวนนักศึกษาสหกิจนานาชาติจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

สำหรับเรื่องงานวิจัย ผศ.จุฑามาศ กล่าวว่า ทาง มทร.พระนคร ได้ให้ความสำคัญด้านงานบริการวิชาการ มุ่งเน้นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้วยการนำงานวิจัย และผลจากงานวิจัยมาถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตรงความต้องการของประชาชน และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและจะเป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.) รับผิดชอบพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่โลกอาชีพโดยเฉพาะ ในปัจจุบันได้ร่วมมือกับชุมชนและผู้ประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการทางวิชาชีพให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆมากมายอย่างต่อเนื่องผ่านทางศูนย์คลินิคเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นภายใต้การควบคุมดูแลของ สวพ. ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการอบรมวิชาชีพแก่บุคคลทั่วไป หรือให้คำปรึกษาและบริการข้อมูล การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย รวมทั้งให้บริการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

“คลิกนิกเทคโนโลยีประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ  จึงได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วช.) ในการจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดงานสำคัญๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น งานวันนักประดิษฐ์ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ที่สำคัญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนเกี่ยวกับอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านสิ่งทอและแฟชั่นผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมีความโดดเด่นมาก ซึ่งได้รับการยอมรับจากชุมชนให้เป็นที่พึ่งของชุมชน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจาก วช. ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และล่าสุดได้รับโล่ดีเด่นจากโครงการพัฒนาหมู่บ้านเผือกหอมเป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่ายที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียง ความสำเร็จดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม” ผศ.จุฑามาศ กล่าวทิ้งท้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์