หอการค้าอเมริกันให้ 180 ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หอการค้าอเมริกันจัดมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2557 นี้ กำหนดมอบทุนให้อย่างต่ำ 180 ทุน สมัครขอรับทุน ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2557


ติดต่อขอรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและรับใบสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดูรายละเอียดที่ www.amchamthailand.com หรือ http://bit.ly/1kxHfzL

หมดเขตยื่นเอกสารวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี (ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
(เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
3. มีความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง


เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
2. ใบเรียงความ 1 หน้ากระดาษ ตามหัวข้อทั้ง 3 หัวข้อ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้สมัคร
4. สำเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาโดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น (หากผู้สมัครเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โปรดส่งสำเนาผลการเรียนจากสถาบันนั้นด้วย)
5. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนา
7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 3 ฉบับ (จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาควิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน) โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ
8. เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรอง
- ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้
- พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้
- อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง  โปรดใช้แบบฟอร์มตามแนบ
9. หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์