รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ในโรงเรียนบ้านหนองคล้า สพท.กำแพงเพชร เขต 1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง                                  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ในโรงเรียน                                         บ้านหนองคล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  1                    ชื่อผู้ประเมิน                        นายเผดิม   รัตถาสถานศึกษา                        โรงเรียนบ้านบ้านหนองคล้า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  1ปีการศึกษา                           2549

                                                                       

ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  ในโรงเรียนบ้านหนองคล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  สรุปผลได้ว่า1.  ผลการประเมินความเหมาะสมของบริบทด้านจุดประสงค์  โดยวิเคราะห์จากความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  ของโรงเรียนบ้านหนองคล้า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์       ความเหมาะสม2.  ผลการประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น   ของโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมีความพร้อมมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ความพร้อม3.  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อด้านกระบวนการ  ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ  และขั้นประเมินผล   ของโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้ออยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ความเหมาะสม                4.  ความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด  และความพึงพอใจของผู้ปกครอง  ที่มีต่อการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก  จากความสำเร็จของโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองคล้า  แสดงให้เห็นว่า  นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านความคิด  ด้านการแสดงออก  ด้านสร้างสรรค์ผลงาน  ด้านความรับผิดชอบ   ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ด้าน      ความซื่อสัตย์  อยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ความพอใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์