วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกมอบทุนปี 2557

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้

 

1.การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน 85  คน แบ่งเป็น
1.1 ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 คน
1.2 ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 60 คน (รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับจำนวนไม่เกิน 10 คน)  
1.3 ประเภททุนส่วนราชการฝากเรียน จำนวน 5 คน (รับทุนการศึกษาจากองค์การทหารผ่านศึก)

 

2.คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-net) จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (Professional and Academic Test หรือ PAT)
2.3 มีสถานภาพโสด อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร  
2.4 มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม  มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตาม ผนวก ก ในระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
2.5 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร    บิดาหรือมารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.6 ไม่บกพร่องในศีลธรรม  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
2.8 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษา
ให้ลงโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท    
2.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ                                 
2.10 ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
2.11 ได้รับอนุญาตจากบิดา–มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
2.12 ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว สำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบกที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2.2 และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการทหาร หนังสือรับรองการรับราชการที่ออกจากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดาหรือมารดาและสูติบัตรของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองบุตร
2.13 ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัวสำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2.2  และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า1 ปี
2.14 ผู้สมัครประเภททุนส่วนราชการฝากเรียน(รับทุนการศึกษาจากองค์การทหารผ่านศึก) ต้องมีคะแนนตามข้อ 2.2 และระบุความต้องการรับทุนจากองค์การทหารผ่านศึก

 


3.วิธีการสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th หรือhttp://rtanc.thaijobjob.com    
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรมกำหนด   ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

 

4.การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก
4.1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐาน
การสมัครครบถ้วน ที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th
4.2 การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพ ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และที่เว็บไซต์  www.rtanc.ac.th ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 และผู้มีสิทธิ์ฯ ต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
4.3 การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ www.rtanc.ac.th  ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกันต้องไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และดำเนินการปฐมนิเทศและรายงานตัวเข้าหอพักฯ ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 และเปิดการศึกษาวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557

 


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  317/6  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400 โทร. 0-2354-7842 และที่เว็บไซต์ www.rtanc.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์