Young Scientist and Technologist Programme : YSTP

โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme : YSTP) เปิดสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ปีการศึกษา 2557

กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2557


คุณสมบัติของผู้สมัคร
-นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาชั้นปีสุดท้าย ในปีการศึกษา2557ที่มีผลการเรียนตั้งแต่ GPAX มากกว่า 3.00 (กรณีเป็นนักศึกษาก่อนชั้นปีอื่นๆ จะต้องมี GPAX มากกว่า 3.25)  


คุณสมบัติของอาจารย์และนักวิจัย
1. มีผลงานวิจัย มีความเชี่ยวชาญโดยดู track record ของอาจารย์ และนักวิจัย สวทช.
2. นักวิจัยและอาจารย์ควรมีความสนใจในงานวิจัยร่วมกันอย่างแท้จริง                             


เงินทุนสนับสนุนการวิจัย
- ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนไม่เกิน 25,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000  บาท (ได้แก่ค่าวัสดุวิจัย ค่าอุปกรณ์ ค่าตรวจสอบ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ค่าเดินทางมาปฏิบัติการวิจัย ค่าเดินทางเก็บตัวอย่าง ค่าหนังสือรวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องการทำวิจัย)
 
 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่เวบไซต์ของโครงการ www.nstda.or.th/ystp
2. กรอกใบสมัครโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word และบันทึกในรูปแบบไฟล์ Word หรือ PDF
3. นักวิจัย สวทช. เท่านั้น เป็นผู้ส่งใบสมัครของนักศึกษาพร้อมทั้งเอกสารอื่นๆในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์ที่ piyawat@nstda.or.th  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์