วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบทุนเรียนฟรี 80 ทุน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มอบทุนให้กับผู้สนใจ ดังนี้


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.มีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถโดดเด่น
3.มีจิตอาสา

 

ประเภทของทุนการศึกษา  จำนวน  80  ทุน  แยกเป็น
1.  ทุนเรียนดี  (ทุนจักรทอง) จำนวน 20 ทุน
2.  ทุนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) จำนวน 20 ทุน
 -  ประเภทกีฬา
 -  ประเภทดนตรี นาฎศิลป์ นักร้อง นักแสดง
3.  ทุนผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ จำนวน 4  ทุน
4.  ทุนโควต้าคณะ  แยกเป็น สาขาวิชาละ 2 ทุน จำนวน 36 ทุน
 - คณะเทคโนโลยี 7 สาขาวิชา 14  ทุน
 - คณะบริหารธุรกิจ 4 สาขาวิชา 8  ทุน
 - คณะศิลปศาสตร์ 3 สาขาวิชา 6  ทุน
 - คณะบัญชี 1 สาขาวิชา 2 ทุน
 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1 สาขาวิชา  2 ทุน
 - คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2  สาขาวิชา 4 ทุน1.ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง)
วิทยาลัยฯจะคัดมอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับสูงขึ้น มีความรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยฯ แล้ว

ผู้ได้รับทุนการเรียนดี (ทุนจักรทอง)  จะต้องลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ  18  หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา อาจลงทะเบียนน้อยกว่า  18  หน่วยกิตก็ได้    และจะต้องศึกษาให้ได้คะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา (GPA) ไม่น้อยกว่า  3.00   กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ได้ วิทยาลัยจะระงับการให้ทุนในการศึกษาภาคเรียนถัดไป  แต่เมื่อผู้ได้รับทุนสามารถศึกษาจนมีผลการศึกษาดีขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขของเกณฑ์ข้างต้น และมีความประสงค์จะขอรับทุนเรียนดีต่อไป ให้ยื่นคำร้องขอต่อวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนในภาคการศึกษาต่อไปได้


2.ทุนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน)ประเภทกีฬา
-    การแข่งขันกีฬาระดับชาติ
-    การแข่งขันกีฬาระดับเยาวชนแห่งชาติ
-    การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
-    การแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานระดับจังหวัดหรือสมาคมกีฬาระดับจังหวัดจัดขึ้น
-    การแข่งขันกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดหรือให้การรับรอง

ทุนการศึกษาข้างต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า , ค่าประกันอุบัติเหตุของแต่ละปีการศึกษา , ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อไม่มีของเสียหายหลังสำเร็จการศึกษา) , ค่าลงทะเบียนฝึกงาน , ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา
 

เงื่อนไข ทุนจักรเงิน ประเภทกีฬา  ต้องลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า18  หน่วยกิต ยกเว้นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา อาจลงทะเบียนน้อยกว่า  18 หน่วยกิตก็ได้ และจะต้องศึกษาให้ได้คะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา (GPA)   ไม่น้อยกว่า  2.00  กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ได้ วิทยาลัยจะระงับการให้ทุนในการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป  แต่เมื่อผู้ได้รับทุนสามารถศึกษามีผลการศึกษาดีขึ้น จนมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเงื่อนไขของเกณฑ์ข้างต้น และมีความประสงค์จะขอรับทุนกีฬาต่อไป ให้ยื่นคำร้องขอต่อวิทยาลัยเพื่อขอรับทุนเช่นเดิมในภาคการศึกษาต่อไปได้

 

3.ทุนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) ประเภทดนตรี  นาฎศิลป์  นักร้อง  นักแสดง
ทุนความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) ประเภทดนตรี นาฎศิลป์ นักร้อง นักแสดง จะได้รับการยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนหรือกึ่งหนึ่งของการเรียกเก็บปกติ  ในหลักสูตร สาขาที่เข้าศึกษาและระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาเป็นต้นไปจนสำเร็จการศึกษา

เงื่อนไข ทุนการศึกษาข้างต้น ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า , ค่าประกันอุบัติเหตุของแต่ละปีการศึกษา , ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อไม่มีของเสียหายหลังสำเร็จการศึกษา) , ค่าลงทะเบียนฝึกงาน , ค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน และค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

4.ทุนผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ทุนนี้คัดมอบแก่นักเรียน นักศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือระดับอาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  
    

นักเรียน นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องนำเอกสารเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ของตนฉบับจริง ซึ่งสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองแล้ว มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาของวิทยาลัยฯ พร้อมกรอกใบสมัครขอรับทุนที่วิทยาลัยเตรียมไว้ให้อย่างครบถ้วน

 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา  ประกอบด้วย
1.สำเนาวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (รบ.) จำนวน 1  ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
5.สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์