การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Predict – Observe – Explain (POE)

บทคัดย่อ

 

                      การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์         เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                แบบ  Predict – Observe – Explain (POE) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการดำรงชีวิตของพืชแบบ Predict – Observe – Explain (POE)

                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สำนักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา      จังหวัดสงขลา จำนวน  48  คน ได้รับการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Predict – Observe – Explain (POE) รูปแบบการวิจัยใช้แบบวิจัยกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (one – group pretest posttest  Design)  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10  แผน เวลา 15 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Predict – Observe – Explain (POE) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     (S.D ) และการทดสอบที( t-test-dependent)

                      ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ Predict – Observe – Explain (POE)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Predict – Observe – Explain (POE) อยู่ในระดับมากที่สุด

การจัดการเรียนรู้แบบ Predict – Observe – Explain (POE) เป็นเทคนิคที่น่าสนใจในการนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนดีเยี่ยมค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์