รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งาน

                        โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ที่ปรึกษา             นายณรงค์ศักดิ์  พันชะโก   

ผู้ศึกษา              วรพจน์  ฐานันดร

วิทยฐานะที่ขอ     ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สังกัด                โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส  ปีที่พิมพ์ 2556

 

บทคัดย่อ

                                                รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 3) เพื่อหาประสิทธิผลการเรียนรู้ และ 4)  เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย    1) บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  2) แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3) แบบประเมินคุณภาพด้านมัลติมีเดีย และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีที่ไม่เคยผ่านการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน 30 คน ผลของงานวิจัยเมื่อนำบทเรียนไปประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าบทเรียนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และเมื่อนำบทเรียนไปประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนรู้ พบว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  80.58 /83.25 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80  ทำให้ผู้เรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  63.50  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 60 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 4.53 สรุปได้ว่าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์