การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / น้ำฝน ทองเลิศล้ำ

บทคัดย่อ


 


             การศึกษาในครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์ (1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  และ (4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนชุชนบ้านหนองแวง สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  จำนวน 23  คน  ได้มาโดยการกำหนดแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2  จำนวน  6  ชุด  แบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30  ข้อ  ที่มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง  0.23 - 0.77  ค่าความยาก (P)  ระหว่าง  0.31 -  0.73  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.89  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  20   ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ระหว่าง  0.46 - 0.80  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย        ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ  การหาค่าดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐาน   โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test  แบบ  Dependent Samples) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน            


                   ผลการศึกษา  พบว่า


                   1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  86.52/84.78  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้


                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2  มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01


                   3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2  มีค่าเท่ากับ 0.6354  หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6354  หรือคิดเป็นร้อยละ  63.54


                   4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.56  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์