รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย เรื่องนาฏศิลป์การละคร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทคัดย่อ

  

ชื่อเรื่อง  :  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย เรื่องนาฏศิลป์การละคร 

             สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

ผู้รายงาน  :   นางสาวศิริรัตน์  ศักดาเดชฤทธิ์       

หน่วยงาน  :  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร      

ระยะเวลาดำเนินการศึกษาค้นคว้า  :   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

 

           การศึกษาค้นคว้านี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนาฏศิลป์การละคร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร   เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการประเมินการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยจากการทดสอบหลังเรียนในแต่ละด้านกับเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 80   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  จำนวน 1 ห้องเรียน  รวมนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 32 คน  ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  โดยมีห้องเรียนที่จัดชั้นเรียนเก่ง  กลางและอ่อนคละกันเป็นหน่วยการสุ่ม  (Sampling Unit)  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  1) เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 3 เล่ม  ได้แก่  พื้นฐานนาฏศิลป์  นาฏยศัพท์ – ภาษาท่าทางการละคร   และระบำนางกอย  (ในละครเรื่องเงาะป่า)  2) คู่มือการใช้ เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน 1 ฉบับ  4) แบบประเมินการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย  จำนวน 3 ฉบับ    และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 ฉบับ  การศึกษาค้นคว้านี้ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อนและสอบหลัง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน  โดยใช้สถิติการทดสอบ t – test  แบบ Dependent  ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า         

          1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.43 / 89.66  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  ที่กำหนดไว้

           2.  คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนที่ผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนาฏศิลป์การละคร  โดยใช้เอกสารประกอบ การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน              

           3.  คะแนนการประเมินการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทยจากการทดสอบหลังเรียน  โดยรวมมีค่าคะแนนร้อยละเท่ากับ 91.98  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้คือ  ร้อยละ 80

           4.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย  เรื่องนาฏศิลป์การละคร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์