เรื่อง รายงานการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

เรื่อง  รายงานการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้รายงาน  วิยะดา  โอทารัมย์
หน่วยงาน  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ปีที่ศึกษา  2556

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กและเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์
                กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนการเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (Dependent)
                ผลการศึกษา พบว่า
                1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กจากการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกคน
                2. ผลการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ พบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์