รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /สิบโทสมเจนต์ คำจันทน์

บทคัดย่อ

 

                   การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  ชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  ชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  ชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  ชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  จำนวน 7  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ  จำนวน 9  เรื่อง   แผนจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ เพื่อการเรียนรู้ ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ  จำนวน 9  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ ที่มีค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.20-0.67 ค่าความยาก (P) ระหว่าง 0.53 -0.77  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90  และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือเสรอมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  5 ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  ทั้งฉบับเท่ากับ  0.92  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ  การหาดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test แบบ  Dependent Samples)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน          

ผลการวิจัยพบว่า

                         1.   หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  ชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาสุขศึกษา  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  87.94/86.19  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80 

                         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  ชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาสุขศึกษา  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

                         3.  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้  ชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาสุขศึกษา  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   มีค่าเท่ากับ  0.6979  แสดงว่า  หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด  การสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาสุขศึกษา  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น  0.6979  คิดเป็นร้อยละ 69.79

                         4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ ชุด การสร้างเสริมสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  รายวิชาสุขศึกษา  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.84 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์