รับสมัครทุนเรียน ฟรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครรอบสอง ถึง 30 มิ.ย. 2557

ทุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คุณสมบัติ 1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย โดยต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดหลักสูตร 4. เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และไม่อยู่ในสภาพรอพินิจและวิทยาทัณฑ์ 6. มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนค่าครองชีพจากทุนอื่น หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 2. สำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา หรือผู้อุปการะที่ลงนามรับรองสำเนา 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับม.ปลายพร้อมลงนามรับรองสำเนา ทุนที่ได้รับ 1. ผู้ที่ได้รับทุนไม่ต้องจ่ายค่าเทอม ทางเจ้าของทุนจะรับผิดชอบค่าเทอมเอง 2. จะได้รับเงินเดือนละ 4,000 บาท จำนวน 8 เดือนต่อปีการศึกษา (ยกเว้นช่วงปิดเทอม) 3. ผู้รับทุนต้องทำงานช่วยคณะ ฯ / มหาวิทยาลัย 8-12 ชั่วโมงต่อเดือน สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1kFob32raCrUbqNrjBMjhkUocMpczinvA03RviibFJSc/viewform
 
และทุน
 
เปิดรับสมัคร ทุน สกอ เรียน หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ( ทุน สกอ.) คุณสมบัติ 1. เป็นเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 2. บิดา มารดา หรือผู้อุปการะมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย เทพาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย โดยต้องศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดหลักสูตร 4. เป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและไม่อยู่ในสภาพรอพินิจและวิทยาทัณฑ์ 6. มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนค่าครองชีพจากทุนอื่น หลักฐานการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน 2. สำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา หรือผู้อุปการะที่ลงนามรับรองสำเนา 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับม.ปลายพร้อมลงนามรับรองสำเนา ทุนที่ได้รับ 1. จะได้รับทุนตลอดหลักสูตรการศึกษาจำนวน 40,000 บาทต่อปีการศึกษา 2. แบ่งจ่ายเงินปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาท 3. ผู้รับทุนต้องทำงานช่วยคณะ ฯ / มหาวิทยาลัย 8-12 ชั่วโมงต่อเดือน 4. ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) สามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1kFob32raCrUbqNrjBMjhkUocMpczinvA03RviibFJSc/viewform

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์