ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง           ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)


เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ผู้วิจัย            นายวิรวุธ   บุญลา   


ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ


สถานศึกษา       โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19


ปีที่ศึกษา         2556


 


 


 


บทคัดย่อ


 


การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


(e-book) เรื่อง  รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง  รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 


กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียน จำนวน 33 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ค่าความยากง่าย (p)  ตั้งแต่  0.50  ถึง 0.83  และมีค่าอำนาจจำแนก (B)  ตั้งแต่  -0.52  ถึง  0.97 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ  ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.87  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.20 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.23 ถึง  0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน t – test (Dependent Samples)


 


 


 


 


ผลการวิจัยพบว่า  1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง  รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.63/87.12  แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง  รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

เรื่อง  รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  1. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง  รอบรู้

เรื่องเครื่องดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.8267   หรือคิดเป็นร้อยละ  82.67 แสดงว่า  หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 82.67  1. นักเรียนที่เรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เรื่อง  รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39


 


โดยสรุป ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง รอบรู้เรื่อง


เครื่องดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์