กาลเวลาที่เป็นจริง

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

Tensees

1. Present Simple Tenseใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริง เกิดขึ้นเป็นประจำหรือปกติวิสัย
ความจริงตามธรรมชาติตลอดไปไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้และมักมี adverb of frequency (คำกริยาวิเศษณ์ที่บอกเวลา)อยู่ด้วย
adverb of frequency ได้แก่คำว่า
always สมํ่าเสมอ, usually โดยปกติ, often บ่อยๆ,
sometimes บางครั้ง, seldom ไม่ใคร่จะ, never ไม่เคย

They go to school by bus.
He goes to school by car.
I always go to bed at 10 p.m.
The sun rises in the east.
I never drink coffee.

-โครงสร้าง S+V (s,es)
He, She, It plays with a ball.comes home.
I, You, We,They read a book.drive a car.

เมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามให้เอา V to do(do,does)
มาเป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามที่เป็นแบบ yes-no questionsให้เอาdo,does วางไว้หน้าประโยค
Does he, she, it work? Do you, we, they, I study? ให้เอา V to do(do,does)
มาช่วยในประโยคคำถามแบบ wh-questions เช่น

Do we play football?
Does she cook breakfast every morning?
Where do you come from?
I come from Surin.How do you do?

ประโยคปฎิเสธให้เติม not หลังคำ do, does
He, She,It does not (doesn't) work.
I, You, We,They do not (don't) study.

ต้องจำไว้ว่า: เมื่อเอา V to do มาใช้ในประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามกริยาแท้ไม่ต้องเติม s หรือ es

แบบทดสอบ
เลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1.I ............. a small bag but Mary .............. a big bag.

a. carry, carrys b. carry, carries
c. carries, carry d. carry, don't carry

2.Peter ...........the dishes in the evening.
a. wash b. washes
c. washs d. don't wash

3.They ............ a bus to school.
a. doesn't take b. don't takes
c. take d. takes

 

2. Past Simple Tense

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์