ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ ลำดับที่ 001-100

รูปภาพของ ssspoonsak
41. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ความรู้รอบตัว
ผู้จัดทำ นางสาวพจนา สจริตจันทร โทร 022118413
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17706
42. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง EnglishPhathom5
ผู้จัดทำ พูนสุข โอภาภิบาล โทร 022118413
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17703
43. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง สถิติน่ารู้
ผู้จัดทำ วิลาวรรณ ศรีสุวรรณ โทร 0800903536
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17636
44. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง คำบาลีสันสกฤต
ผู้จัดทำ Suwarat Baukantong โทร 0817746956
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17666
45. โรงเรียน คลองทรงกระเทียม
ที่อยู่ 1/4 ม.8 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเบญจศีลเบญจธรรม
ผู้จัดทำ นางสาวเสาวลักษณ์ สุริพล โทร 0898933439
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17811
46. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 สาทร กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่อง นางฟ้ากลับสวรรค์
ผู้จัดทำ นางสาวเบญจวรรณ สิทธิวัจน์ โทร 022118413
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17966
47. โรงเรียน สตรีวิทยา ๒
ที่อยู่ 47 หมู่2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
ชื่อเรื่อง ชีวิตสัตว์
ผู้จัดทำ ประกิต อนุมาศ โทร 0814835622
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17986
48. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 สาทร 15 กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่อง ปัญหาเด็กสมาธิสั้น
ผู้จัดทำ นที เทพหัสดิน ณ อยุธยา โทร 0869937475
สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18006
49. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซ.สาทร 15 ถ.สาทร แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง ห.ร.ม.และค.ร.น.
ผู้จัดทำ นางปิยนุช พิทักษพรชัย โทร 0897684452
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/
50. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซ.สาทร 15 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง Present Perfect Progressive Tense
ผู้จัดทำ นางสาวสุภางค์ เทพวงศ์ โทร 0890102863
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17640
51. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซ.สาทร 15 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
ผู้จัดทำ ฉวีวรรณ พงศ์ไทย โทร 022119365
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17717
52. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซ.สาทร 15 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง เด็กกำพร้า
ผู้จัดทำ ปานจิตร์ สวัสดิ์วงศ์ โทร 022118413
สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/18027
53. โรงเรียน วัดสุทธิวราราม
ที่อยู่ 252 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง Cell
ผู้จัดทำ นางกิตติภา ลังกาพินธ์ โทร 081-720571
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
54. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง โน้ตเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17415
55. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17197
56. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง โน้ตเพลงหอมกลิ่นกุหลาบ
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17419
57. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง เพลงหอมกลิ่นกุหลาบ
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17426
58. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง โน้ตเพลงชมพูฟ้าอาลัย
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17750
59. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง เพลงชมพูฟ้าอาลัย
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17432
60. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง คุณบรรยง เสนาลักษณ์ มอบเพลง
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18083
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ลำดับที่84ขอเปลี่ยนผู้จัดทำค่ะ  จาก

thanyaporn

 

มาเป็น

กนกพร  ลีลาเลิศประเสริฐ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ลำดับที่ 247

ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก THE STAR  เป็น  THE EARTH ค่ะ  และขอเพิ่มเลข node เป็น 19213 ค่ะ  เนื่องจากครั้งนั้นไม่ได้ใส่ลงไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยแล้ว

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หน้าที่ 4 ลำดับที่ 77 ชื่อ วรรณภา  ศรีวิไลสกุลวงศ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ขอเพิ่มเลขโนด 19136

และขอเปลี้ยนชื่อเรื่องจาก  โลกและดงดาว เป็น ดาวนพเคราะห์

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หน้า9ลำดับ169 ขอเพิ่มเลข node/18665

เนื่องจากไม่ได้เติมตั้งแต่ตอนแรก  ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 140 

node 18560 

ต้องการแก้ไข เรื่อง จับเข่า เล่าเรือง "ไตรยางค์" เปลี่ยนเป็น  จับเข่า  เล่าเรื่อง " ไตรยางศ์ "  เปลี่ยนจาก  ค์  เป็น ศ์

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ลำดับที่ 164 หน้า 9

หนูจะขอเปลี่ยน URL จาก http://www.thaigoodview.com/node/18658

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/18657

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad21

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หน้าที่ 9 ลำดับที่ 173 ขอเปลี่ยนชื่อผู้จัดทำจาก

ทุติยาภรณ์ มีจันทร์ดี เป็น ศรีสวาสดิ์ บุนนาค  และเปลี่ยน URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18751

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad39

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 135 ขอเปลี่ยน URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18553

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 127 หน้า 7 จ. กรุงเทพมหานคร
ต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจากทะเบียนเป็นสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน
ผู้จัดทำจากอ.โอภาสเป็นอ.วนิดา นันทกิจ
และสาระวิชาเป็นสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่127 หน้า 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจากทะเบียนเป็นสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน
และชื่อผู้จัดทำจากอ.โอภาสเป็นอ.วนิดา นันทกิจ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่188 ชื่อเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แก้ไขชื่อผู้จัดทำจากชื่อที่อยู่เป็นชื่อ กมลอร เดชประดิษฐ์

URL ใส่หมายเลขไปแล้วแต่ไม่ขึ้นหมายเลข

แก้ไขเป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/18851

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปแล้ว โดยใช้ username nuttida

อยู่ในลำดับที่ 153 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้ใส่ชื่อเรื่องว่า สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

 แต่จะขอเปลี่ยนเป็นเรื่อง เชียงใหม่ แทนอ่ะค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่172.  ศรีสวาสดิ์ บุญนาค  แจ้ง node คือ 18664ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

     InnocentInnocentInnocent

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หนูทำเรื่อง นิทานพื้นบ้าน

 

หนูจะขอเปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/18658

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/18657

 

รูปภาพของ ssspoonsak

กรุณาบอกลำดับที่ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หนุขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่อง นิทานอีสปเรื่องแมวที่อยากจะเป็นเจ้าสาว
อยุ่ในลำดับที่ 161 URL คือ http://www.thaigoodview.com/comment/reply/18549
เปลี่ยนมาเป็น เรื่อง กลอนสุภาพ นะค่ะ

แล้วต้องทำยังไงต่อไปบ้างหรอค่ะ
ช่วยตอบกลับมาทางเมลล์ tarn_vp@hotmail.com ได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ

*.*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์