ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ ลำดับที่ 001-100

รูปภาพของ ssspoonsak
81. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0894538424
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL แจ้งงดการประกวด
82. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0894538424
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18346
83. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง สาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง พระราชประวัติ
ผู้จัดทำ อ.กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง โทร
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18386
84. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง สาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง ~เนื้อหา~
ผู้จัดทำ ครูกนกพร  ลีลาเลิศประเสริฐ โทร 0869889888
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18391
85. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง
ชื่อเรื่อง เนื้อหา
ผู้จัดทำ อาจารย์กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ โทร 0846437654
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18392
86. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง เขตสาทร 10120
ชื่อเรื่อง ยิมนาสติกแอโรบิค
ผู้จัดทำ ชวัลรัตน์ ตระการอุดมสุข โทร 0838544310
สาระวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/
87. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง English Grammar
ผู้จัดทำ สุภาณี อินทรอักษร โทร 0819042735
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18400
88. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอย เจริญกรุง 57
ชื่อเรื่อง โรคเอดส์
ผู้จัดทำ วิริยะ โภคาพันธ์ โทร 0810296582
สาระวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18395
89. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม.
ชื่อเรื่อง กลอน
ผู้จัดทำ กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ โทร 0897760458
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18394
90. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง สาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง เทพเจ้ากรีก
ผู้จัดทำ อ.ปาลิดา สวนชัง โทร 0879195842
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18399
91. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร แขวงยานนาวา กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในอเมริกา
ผู้จัดทำ อาจารย์กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง โทร 0868863175
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18389
92. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง สาทร กทม10120
ชื่อเรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ผู้จัดทำ อ.มาลัยวรรณ จันทร โทร 0846815464
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18397
93. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง
ชื่อเรื่อง ธุรกิจ
ผู้จัดทำ หทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข โทร 0898900531
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18401
94. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ ซอย เจริญกรุง 57 เลขที่ 1
ชื่อเรื่อง สังคม
ผู้จัดทำ มาลัยวรรณ จันทร โทร 0846815469
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
95. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร แขวงยานนาวา กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
ผู้จัดทำ อาจารย์ ปาลิดา สวนชัง โทร 087-9195842
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18396
96. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจรืญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร แขวงยานนาวา กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง ราชวงศ์จักรี
ผู้จัดทำ อาจารย์ ปาลิดา สวนชัง โทร 0879195842
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18403
97. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวี่ยร์คอนแวนต์
ที่อยู่ 92 ซอยมิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ชื่อเรื่อง การสร้าง Mask ในโปรแกรม Flash
ผู้จัดทำ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ โทร 0865572330
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18312
98. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง การเมืองการปกครองของไทยก่อนพ.ศ.2475
ผู้จัดทำ พีรทิพย์ สุคันธเมศวร์ โทร 0846737899
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18406
99. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ข.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง การใช้ห้องสมุด
ผู้จัดทำ น.ส.จิราภรณ์ กลัดป้อม โทร 0839944012
สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18409
100. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม.10120
ชื่อเรื่อง ห้องสมุด
ผู้จัดทำ น.ส.จิราภรณ์ กลัดป้อม โทร 0839944012
สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18408
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ลำดับที่84ขอเปลี่ยนผู้จัดทำค่ะ  จาก

thanyaporn

 

มาเป็น

กนกพร  ลีลาเลิศประเสริฐ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ยืนยันความถูกต้องเรียบร้อยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ลำดับที่ 247

ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก THE STAR  เป็น  THE EARTH ค่ะ  และขอเพิ่มเลข node เป็น 19213 ค่ะ  เนื่องจากครั้งนั้นไม่ได้ใส่ลงไปค่ะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยแล้ว

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หน้าที่ 4 ลำดับที่ 77 ชื่อ วรรณภา  ศรีวิไลสกุลวงศ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  ขอเพิ่มเลขโนด 19136

และขอเปลี้ยนชื่อเรื่องจาก  โลกและดงดาว เป็น ดาวนพเคราะห์

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หน้า9ลำดับ169 ขอเพิ่มเลข node/18665

เนื่องจากไม่ได้เติมตั้งแต่ตอนแรก  ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 140 

node 18560 

ต้องการแก้ไข เรื่อง จับเข่า เล่าเรือง "ไตรยางค์" เปลี่ยนเป็น  จับเข่า  เล่าเรื่อง " ไตรยางศ์ "  เปลี่ยนจาก  ค์  เป็น ศ์

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ลำดับที่ 164 หน้า 9

หนูจะขอเปลี่ยน URL จาก http://www.thaigoodview.com/node/18658

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/18657

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad21

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย หน้าที่ 9 ลำดับที่ 173 ขอเปลี่ยนชื่อผู้จัดทำจาก

ทุติยาภรณ์ มีจันทร์ดี เป็น ศรีสวาสดิ์ บุนนาค  และเปลี่ยน URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18751

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากส่งสื่อไปแล้ว  ใช้username srisawad39

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ชื่อเรื่อง วรรณคดีไทย

หน้าที่ 7 ลำดับที่ 135 ขอเปลี่ยน URL เป็น

www.thaigoodview.com/node/18553

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 127 หน้า 7 จ. กรุงเทพมหานคร
ต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจากทะเบียนเป็นสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน
ผู้จัดทำจากอ.โอภาสเป็นอ.วนิดา นันทกิจ
และสาระวิชาเป็นสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่127 หน้า 7 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ต้องการเปลี่ยนชื่อเรื่องจากทะเบียนเป็นสถาปัตยกรรมกรีก-โรมัน
และชื่อผู้จัดทำจากอ.โอภาสเป็นอ.วนิดา นันทกิจ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่188 ชื่อเรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แก้ไขชื่อผู้จัดทำจากชื่อที่อยู่เป็นชื่อ กมลอร เดชประดิษฐ์

URL ใส่หมายเลขไปแล้วแต่ไม่ขึ้นหมายเลข

แก้ไขเป็นhttp://www.thaigoodview.com/node/18851

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เนื่องจากได้ทำการส่งสื่อไปแล้ว โดยใช้ username nuttida

อยู่ในลำดับที่ 153 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้ใส่ชื่อเรื่องว่า สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

 แต่จะขอเปลี่ยนเป็นเรื่อง เชียงใหม่ แทนอ่ะค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่172.  ศรีสวาสดิ์ บุญนาค  แจ้ง node คือ 18664ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

     InnocentInnocentInnocent

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หนูทำเรื่อง นิทานพื้นบ้าน

 

หนูจะขอเปลี่ยนจาก http://www.thaigoodview.com/node/18658

เป็น http://www.thaigoodview.com/node/18657

 

รูปภาพของ ssspoonsak

กรุณาบอกลำดับที่ด้วย

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

หนุขอเปลี่ยนเรื่องจากเรื่อง นิทานอีสปเรื่องแมวที่อยากจะเป็นเจ้าสาว
อยุ่ในลำดับที่ 161 URL คือ http://www.thaigoodview.com/comment/reply/18549
เปลี่ยนมาเป็น เรื่อง กลอนสุภาพ นะค่ะ

แล้วต้องทำยังไงต่อไปบ้างหรอค่ะ
ช่วยตอบกลับมาทางเมลล์ tarn_vp@hotmail.com ได้ไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ

*.*

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์