ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ลพบุรี

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ลพบุรี

1. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย
ผู้จัดทำ นางสาววิไลลักษณ์ ชาติเจริญ โทร 036629175
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16621
2. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู่ 1 หมู่1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง เก่งอังกฤษทำอย่างนี้
ผู้จัดทำ นางพจนวรรณ บุญเกิด โทร 0813761570
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/16622
3. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
ชื่อเรื่อง โรคที่มากับคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นางสาวศิประพร หอมกระจาย โทร 0861281430
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16615
4. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี
ชื่อเรื่อง สำนวนไทย
ผู้จัดทำ นางแสงทอง สุขเกษม โทร 0879071077
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16630
5. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง ป่าสักชลสิทธิ์ มรดกชีวิตและสายน้ำ
ผู้จัดทำ นางทิวาทิพย์ เอี่ยมสอาด โทร 0813468516
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16623
6. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 ม.6  ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ชื่อเรื่อง ละครนอก.. หนึ่งในละครไทยที่เด็กไทยต้องรู้
ผู้จัดทำ นางสาวศุภรัตน์ ม่วงทอง โทร 0891991319
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16625
7. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
ชื่อเรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นางเนาวรัตน์ ใจการุณ โทร 0865121458
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16643
8. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี  15110
ชื่อเรื่อง บรรยากาศ
ผู้จัดทำ นางเรไร แสงทอง โทร 085181808
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16635
9. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6  ต. โพนทอง  อ. บ้านหมี่  จ. ลพบุรี  15110
ชื่อเรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้จัดทำ นางสาวนารี มะเดื่อ โทร 0871095645
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16620
10. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี (15110)
ชื่อเรื่อง เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้หมวก 6 ใบ
ผู้จัดทำ ครูเกษร พุ่มลำเจียก โทร 0899058444
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16629
11. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6  ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง นิทานพื้นบ้าน
ผู้จัดทำ นางสาวศรีสุดา ลัทธิคุณ โทร 036471952
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16624
12. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู่ ต.หนองเต่า  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี
ชื่อเรื่อง การใช้เพลงประกอบการสอน
ผู้จัดทำ นางสมนึก  ศรีสุข โทร 0890620647
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/16617
13. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมุ่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง การทำนา
ผู้จัดทำ นายสุรินทร์  ขันหล่อ โทร 036628353
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16651
14. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมุ่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง HTML ไม่ใช่ของยาก
ผู้จัดทำ พิสมัย ศุภพงษ์ โทร 0896736112
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16489
15. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่ 6 ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง กระบวนการย่อยอาหาร
ผู้จัดทำ นางอารีย์ จันทร โทร 036610609
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16618
16. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู่ ตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง ความทรงจำที่อยากเล่า
ผู้จัดทำ นางสมนึก ศรีสุข โทร 0890620647
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16689
17. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง การละเล่นของชาวไทยพวน
ผู้จัดทำ คุณครูทิวาทิพย์  เอี่ยมสอาด โทร 0813468516
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16668
18. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133 ม.6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ชื่อเรื่อง กล้องจุลทรรศน์
ผู้จัดทำ นางเรไร  แสงทอง โทร 0851818186
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16658
19. โรงเรียน ปิยะบุตร์
ที่อยู่ 133  หมู่  6  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง ประวัตินักคณิตศาสตร์
ผู้จัดทำ นางปิยวรรณ คุ้มทรัพย์ โทร 0819918813
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16627
20. โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา
ที่อยู่ ตำบลสนามแจง   อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง ซอฟต์แวร์
ผู้จัดทำ นางพรทิพย์ ทานะมัย โทร 0871180621
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16647
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์