ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.บุรีรัมย์

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.บุรีรัมย์

1. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 หมู่23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อเรื่อง ตัวต้านทาน
ผู้จัดทำ นายสุรเชษฐ  อนุมาตร์ โทร 08-7965-8960
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/15298
2. โรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม
ที่อยู่ 183 หมู่ 1 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต
ผู้จัดทำ นายวรสิทธิ์  นุ่มนวลศรี โทร 0862595715
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18452
3. โรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม
ที่อยู่ 183 หมู่ 1 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง universe
ผู้จัดทำ วิไลวรรณ  สงสาร โทร 0892824365
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18096
4. โรงเรียน บ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องง่ายๆ
ผู้จัดทำ นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง โทร 0862531141
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18272
5. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง ศาสนานำดีสู่ชีวิต
ผู้จัดทำ นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง โทร 0862531141
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18273
6. โรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม
ที่อยู่ 183 ม.1 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี โทร 0862595715
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
7. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง งานบ้านการทำดีหนูทำได้
ผู้จัดทำ นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง โทร 0862531141
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/18267
8. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนสุรณ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง สอนเด็กให้คิดเป็น
ผู้จัดทำ นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง โทร 0862531141
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18291
9. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ทึ่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ผู้จัดทำ นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง โทร 0862531141
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/18288
10. โรงเรียน บ้านสิงห์(ราษฎร์อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ที่11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง ชมรมฉลาดบริโภค
ผู้จัดทำ นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง โทร 0862531141
สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18287
11. โรงเรียน บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง ทำบุญให้ได้บุญ
ผู้จัดทำ นางสาวธิดา จันทร์กระจ่าง โทร 0862531141
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18286
12. โรงเรียน ห้วยหินพิทยาคม
ที่อยู่ ต.ห้วยหิน  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์  31240
ชื่อเรื่อง อุปกรณ์รับข้อมูล
ผู้จัดทำ นางสาวละออง  หวังช่วยกลาง โทร 0878797342
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18215
13. โรงเรียน ห้วยหินพิทยาคม
ที่อยู่ ต.ห้วยหิน  อ.หนองหงส์  จ.บุรีรัมย์  31240
ชื่อเรื่อง Microsoft Excel ง่ายนิดเดียว
ผู้จัดทำ นางสาวละออง  หวังช่วยกลาง โทร 0878797342
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18255
14. โรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม
ที่อยู่ 183 โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต
ผู้จัดทำ นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี โทร 0862595715
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18452
16. โรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม
ที่อยู่ 183 โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี โทร 0862595715
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18293
17. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
18. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
19. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์