ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ร้อยเอ็ด

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.ร้อยเอ็ด

1. โรงเรียน พลาญชัยพิทยาคม
ที่อยู่ ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ชื่อเรื่อง คำในภาษาไทย
ผู้จัดทำ นางสาวจิราพร พิมพ์วิชัย โทร 08-9714-8694
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/
2. โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ที่อยู่ 1 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ชื่อเรื่อง การสื่อสารและระบบเครือข่าย
ผู้จัดทำ นายคมกริช บุตรอุดม โทร 08-4955-7766
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16228
3. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง งานและเครื่องกล
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17744
4. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง ไฟฟ้า
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18317
5. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง สภาวะแม่เหล้ก
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18316
6. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18314
7. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18313
8. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง โทรคมนาคม
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18311
9. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง อินเทอร์เน็ต
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18309
10. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง อิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18320
11. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ต.ขวัญเมือง  อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง โทรทัศน์และวิทยุ
ผู้จัดทำ นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18321
12. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง กล้องถ่ายรูป
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18323
13. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง ทัศนูปกรณ์
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18324
14. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง เลนส์และกระจกเงา
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วืทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18326
15. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของแสง
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18327
16. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อเรื่อง แสงและเงา
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18625
17. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อเรื่อง สี
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18329
18. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18626
19. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อเรื่อง การจำลองเสียง
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18627
20. โรงเรียน เสลภูมิ
ที่อยู่ 156 ม.1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อเรื่อง เครื่องดนตรี
ผู้จัดทำ คุณครูประนอม  ปัญจรักษ์ โทร 0899441805
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18628
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์