ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.สุโขทัย

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.สุโขทัย

1. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 จรดวิถีถ่อง อ.เมืองจ.สุโขทัย 64000
ชื่อเรื่อง ตามรอยภูมิปัญญาไทยจากคำขวัญจังหวัดสุโขทัย
ผู้จัดทำ นางสาวเมธินี น้อยวงศ์ โทร 0866745234
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17503
2. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ชื่อเรื่อง ส่วนประกอบหน้าต่าง Microsoft Word
ผู้จัดทำ นางศิริภัสสร ภูมิประพัทธ์ โทร 0850507299
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17504
3. โรงเรียน บ้านยางเมือง
ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ทุ่งยางเมือง  อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย  64160
ชื่อเรื่อง การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ผู้จัดทำ นางลัมภู เขียวเหลือง โทร 0874237303
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17732
4. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 จรดวิถีถ่อง อ.เมืองจ.สุโขทัย 64000
ชื่อเรื่อง เรียนรู้สุภาษิตจากรูปภาพ
ผู้จัดทำ กัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์ โทร 0867366227
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17733
5. โรงเรียน บ้านยางเมือง
ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ชื่อเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้จัดทำ นางลัมภู เขียวเหลือง โทร 0874237303
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17849
6. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 จรดวิถีถ่อง อ.เมืองจ.สุโขทัย 64000
ชื่อเรื่อง โวหารรสในวรรณคดีไทย
ผู้จัดทำ วิมลรัตน์ สืบชมภู โทร 055-611108
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17882
7. โรงเรียน วัดโบราณหลวง
ที่อยู่ 202 หมู่ 3 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ผู้จัดทำ นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โทร 055675217
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17946
8. โรงเรียน อุดมดรุณี
ที่อยู่ 351  จรดวิถีถ่อง  อ.เมืองสุโขทัย  จ.สุโขทัย 64000
ชื่อเรื่อง แบบรูป
ผู้จัดทำ ทัศนีย์ น้อยวงศ์ โทร 055621923
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18034
9. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง  ตำบลธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ชื่อเรื่อง เคล็ดลับความอร่อย
ผู้จัดทำ ครูสุพัตทกานต์  ปานบุตร โทร 0894614903
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18049
10. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ชื่อเรื่อง ราชธรรมชีวี: คำพ่อสอน
ผู้จัดทำ นางสาวเมธินี   น้อยวงศ์ โทร 0866745234
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18061
11. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี  อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ชื่อเรื่อง กฎหมายสามัญประจำบ้าน
ผู้จัดทำ ครูสุพัตทกานต์  ปานบุตร โทร 0894614903
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/
12. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี  อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ชื่อเรื่อง ผักพื้นบ้านท้องถิ่นสุโขทัย
ผู้จัดทำ ครูสุพัตทกานต์  ปานบุตร โทร 0894614903
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18049
13. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 ถนนจรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
ชื่อเรื่อง สูตรคำนวณใน Excel
ผู้จัดทำ นางศิริภัสสร  ภูมิประพัทธ์ โทร 0850507299
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18090
14. โรงเรียน เทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
ที่อยู่ 400 จรดวิถีถ่อง อ.เมืองจ.สุโขทัย 64000
ชื่อเรื่อง นางในวรรณคดีมีรักแบบไหน?
ผู้จัดทำ ครูกัญญาสิริ  ศรีแก้วพันธุ์ โทร 0867366227
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18135
15. โรงเรียน บ้านแก่งวิทยา
ที่อยู่ 343  หมู่ 1 ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่
ผู้จัดทำ สุมิตรา  ประชัน โทร 0812839643
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18133
16. โรงเรียน บ้านแก่งวิทยา
ที่อยู่ 343  หมู่ 1 ต. บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่
ผู้จัดทำ สุมิตรา  ประชัน โทร 0812839643
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18133
17. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
18. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
19. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
20. โรงเรียน
ที่อยู่
ชื่อเรื่อง
ผู้จัดทำ โทร
สาระวิชา ช่วงชั้นที่
URL http://www.thaigoodview.com/node/
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์